Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp spørsmålet om forholdet mellom tekst og bilde slik det kommer til uttrykk i nyere kunsthistorisk litteratur, og spesielt innenfor den strukturalistiske og poststrukturalistiske tradisjonene. Emnet gir en introduksjon til disse problemstillingene og fokuserer spesielt på hvordan spørsmålet om forholdet mellom tekst og bilde også kan forstås som et spørsmål om forholdet mellom verk og tekst i utvidet forstand.

Emnet er ikke periodespesifikt og behandler kunstnerisk materiale fra middelalderen og frem til i dag. Formålet med emnet er å gi kritiske redskaper til å hanskes med spørsmålet om tverrfaglighet i forhold til billedkunstfeltet, samt gi et innblikk i den aktuelle debatten om hva et "verk" er. For masterstudenter legges det opp til fordypninger i disse feltene.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes du å kunne:

  • redegjøre for de metodologiske hovedlinjene innenfor feltet ”new art history” med særlig vekt på endringene i det kunsthistoriske verkbegrepet.
  • redegjøre for litt mer avanserte problemstillinger innenfor strukturalisme, semiotikk, dekonstruksjon og diskursanalyse.
  • identifisere og presentere de faglige posisjonene til emnets ulike forfattere – fra Svetlana Alpers til Henry Sayre - og gi en sammenlignende evaluering av disse posisjonene.
  • gi eksempler på hvordan emnets teoretiske og metodiske litteratur gir føringer for analysen av konkrete kunstverk, både de som presenteres i pensumlitteraturen og andre verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Minimum 5, maksimum 30 deltagere.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på master.

Anbefalte forkunnskaper

Studier på 1000-nivå fra kunsthistorieprogrammet eller program for estetiske studier. Forutsetter avsluttet emne fra ett eller flere av de estetiske fagene.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2220 – Verk versus tekst (nedlagt)

Undervisning

Ca. 27 timer fordelt på forelesninger og seminarer. Undervisningen foregår i bolker à 3 timer, der den første dobbeltimen er forelesning, og den siste timen seminar.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • obligatorisk deltagelser på seminar og gjennomføring av seminaraktivitet (minimum 7 av 9 ganger).
  • innlevering av en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i Fronter . Oppgaven blir vurdert med godkjent/ikke godkjent.

Dersom den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven underkjennes første gang, får studenten én uke på seg til å levere oppgave på nytt.

Den samlede obligatoriske aktiviteten er gyldig i det semesteret den godkjennes, samt i de to neste semestrene det gis undervisning i emnet.

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Fronter kan forekomme. Sjekk derfor Fronter jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen.

Omfanget på oppgaven skal være 6-7 sider à 2300 tegn (ikke medregnet illustrasjoner, noter og litteraturliste).

Hjemmeeksamen leveres ut og skal leveres inn i Fronter.

Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke lengre

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)