KUN4251 – Kunstkritikk, institusjoner, samfunn og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har to deler. Del 1 gir innføring i samfunnets kunstinstitusjoner og kunstfeltet med vekt på samtid. Hovedvekten blir lagt på oppbygging og forvaltning av offentlige og private samlinger, analyse og vurdering av utstillinger og utstillingsbygg. Studentene leser et fellespensum (500 s.), og i undervisningen kan gjesteforeleser trekkes inn.

Del 2 gir innføring i kunstkritikk. Studentene leser et fellespensum (500 s.), og i undervisningen kan gjesteforeleser trekkes inn. I undervisningen inngår også en ekskursjon.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet kan du

  • få innsikt i historikken bak oppbygging og forvaltning av samlinger og museer.
  • få innsikt i teoretiske problemer knyttet til analyse av samlinger og museer og etiske problemstillinger.
  • få innsikt i ulike roller, funksjoner og stillingskategorier i kunstfeltet.
  • få historisk innsikt i begrepet kritikk
  • få innsikt i teoretiske problemer knyttet til kritikk
  • utvikle evne til kritisk refleksjon om enkeltverk, temporære utstillinger og basisutstillinger, og formidlingsgrep knyttet til disse
  • utvikle ferdighet til skriftlig å formulere en kritikk av en utstilling eller et verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha studierett på masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier, studieretning Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv, ved UiO for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer/studieretninger, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Del 1: 14 undervisningstimer forelesning og seminar.

Del 2: 14 undervisningstimer forelesning og seminar, med ekskursjon. Tentativ ekskursjon til Stockholm i medio oktober.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • et muntlig fremlegg i gruppe knyttet til en temporær utstilling eller en basisutstilling.

Eksamen

Koronavirus: Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Alle endringer vil bli varslet.

Eksamen er en mappeeksamen. Mappen består tre arbeider.

Første eksamensarbeid i mappen er knyttet til emnets Del 1 og er et mindre essay på 4-5 sider.

Andre og tredje eksamenarbeid i mappen er knyttet til emnets Del 2 og er en kritikk av et verk (1-2 sider) og en kritikk av en kunstutstilling (2-3 sider).

Det gis en samlet karakter på mappen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet. Se mer om dette under punktet Undervisning.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK publiseres samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier, studieretning Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk