Dette emnet er nedlagt

KUN4260 – Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypet innsikt i forskningslitteratur knyttet til temaene visualitet og materialitet.

Hovedfokuset er en innføring i den teoretiske tilgangen til visualitet og materialitet, likeså vil forholdet mellom de to temaer bli belyst. Vekten vil ligge på nyere forskningslitteratur, med innslag av eldre for å sikre et bredere teoretisk fundament. Formålet med emnet er gjennom nærlesning av primærtekster å oppnå fordypet kunnskap omkring visualitet og materialitet samt forholdet mellom sansning, betydning og gjenstand. Emnet vil også fungere som en introduksjon til satsningsområdet modernisme og modernitet og vil inkludere tekster knyttet til forskjellige former for visuell kultur og gjenstander.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes du å kunne:

  • kjenne til en rekke teoretiske tilnærminger på avansert nivå til visualitet og materialitet
  • redegjøre for og diskutere sentrale problemstillinger i tekstene.
  • perspektivere egen forskning ut fra temaene visualitet og materialitet.
  • formidle avanserte teoretiske problemstillinger
  • samarbeide i grupper omkring teoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen vil foregå i form av veiledet lesning i gruppesamlinger gjennom semesteret.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Muntlig fremlegg i undervisningssammenheng

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat).

Semesteroppgaven leverer du i Fronter.

Se instruks for levering av besvarelse i Fronter.

All obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne stille til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke lengre

Undervisningsspråk

Norsk