Dette emnet er nedlagt

KUN4320 – Kirker og kirkeinventar i Norden ca. 1100-1650. Bruk og fortolkning i nåtid og fortid.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet studeres Nordens kirkelige kulturarv; kirkene og deres inventar i perioden fra middelalder til ca. 1650, med eksempel først og fremst hentet fra Norge og Sverige.

Emnet har to hovedfokus: det vil gi fordypningskunnskap om monumentene og gjenstandene i deres historiske sammenheng, samtidig som det skal åpne for innsikt i hva det innebærer å bruke de kirkelige miljøene som kulturarv. Med hjelp av aktuell kulturarvsforskning skal kirkenes funksjon som kulturarvsmonument nasjonalt og internasjonalt belyses, og de ulike aktørenes roller skal granskes: turistnæringen, lokalsamfunnet, kirken og kulturarvsforvaltningen.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

 • Få en fordypet i kunnskap om kirkene med inventar som historiske levninger og undersøkelsesobjekt.
 • Lære deg å drøfte og problematisere kirkenes og det kirkelige inventarets funksjon og bruk i ulike kontekster, historisk og i samtiden.
 • Lære deg å forstå og applikere teoretiske og metodologiske verktøy som er relevante for kunsthistoriefaget og kulturarvsstudiet.
 • Øve deg på å analysere og diskutere problemområder som omhandler den kirkelige kulturarven, både skriftlig og i gruppe.
 • Øve deg på å både i skriftlig og muntlig form gjøre rede for og analysere emnets hovedspørsmål og de problemstillinger som feltets aktører aktualiserer.

Opptak og adgangsregulering

Du må ha bestått en bachelorgrad med relevant fagfordypning på minst 80 studiepoeng. Karaktersnittet i fordypningsgruppen må være C eller høyere.

For opptak til vårsemesteret 2017: Du søker opptak til emnet i Søknadsweb i perioden 15. november - 15. desember 2016.

Dokumentasjon til søknaden:

 • Vitnemål og karakterutskrift på fullført bachelorgrad med relevant fagfordypning
 • Søknadsbrev med begrunnelse for opptak

Du trenger ikke laste opp dokumentasjon på eksamener fra og programtilhørighet til UiO som skal inngå i opptaksgrunnlaget.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Krav til GSK.

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet 21. desember, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb.

Dersom du som får tilbud om plass på emnet må du:

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere her

Undervisning

Undervisningen består av to moment:

a) IT-basert undervisning med lærerledet nettseminar på nettet. Totalt ca. 10,5 timer fordelt på syv nettseminar. Nettseminarne kan innledes med innspilte filmer og/eller korte forelesinger. I forkant av hvert nettseminar forbereder studentene seg gjennom å lese oppgitt kurslitteratur samt skrive og levere inn et refleksjonsnotat på et oppgitt tema.

Refleksjonsnotatene teller som en del av eksamen

b) To fysiske samlinger på 2–3 dager, en i Sverige og en i Norge, med studiebesøk ved kirker og museer samt workshops med monumentenes forvalter og kultarvsfeltets aktører. Hver workshop er lagt opp rundt en utvalgt monumentkategori og relevante aspekter av kulturarvsspørsmål og -utfordringer. Før hver workshop formuleres et overordnet tema. I forkant av samlingene forbereder studentene seg gjennom å ha gruppearbeid på nettet, der de formulerer svar på oppgitte spørsmål eller formulerer diskusjonsinnlegg knyttet til det overordnede temaet.

Følgende obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent før du kan avlegge eksamen i emnet:

 • Aktiv deltakelse i nettseminaret, inkludert innleveringer av eget refleksjonsnotat og kommentar til andres refleksjonsnotater. Refleksjonsnotatene teller som en del av eksamen.
 • Forberedelse til samlingene gjennom skriftlig deltakelse i gruppearbeid på nett.
 • Muntlig gruppefremlegg i workshop der alle studentene i gruppen skal bidra.

Detaljert undervisningsplan finner du til høyre og litt opp på denne siden.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Fronter. Sjekk derfor studenteposten din og Fronter jevnlig.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4320 er en mappevurdering bestående av to komponenter:

 • 3 dagers hjemmeeksamen (6–7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat) OG
 • Refleksjonsnotatene til nettseminarene teller som en del av eksamen (til sammen 13-14 sider à 2300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, litteraturliste og noteapparat).

Hjemmeeksamen leveres ut, og skal leveres inn i Fronter. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av eksamen. Se instruks for innlevering av besvarelse i Fronter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Emnet gis i samarbeid med Institutionen för konstvetenskap ved Uppsala Universitet.

Du må regne med lange dager på ekskursjon, til tider i ulendt terreng.

Du må selv betale for reise til/fra og for opphold i forbindelse med de fysiske samlingene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke lengre

Undervisningsspråk

Skandinavisk