Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Fellespensum

Janson, Tore: Latin. Kulturen, historien, språket., 2004. Pax.. ISBN: 82-530-2612-9. Oversatt av Hilde Sejerstad, og med et tilleggskapittel "Latin i Norge" av H. Sejerstad og Vibeke Roggen. Ss. 7-155 er pensum, resten av boken, ss. 157-246, brukes utfyllende, men er ikke pensum..

*Björck, Gudmund: Djäknar och astronauter, 1972 (2. opplag, bearbeidet av Tomas Hägg). Lund: Gleerup. Les ss. 13-68. Resten av boken, ss. 69-98, brukes utfyllende, men er ikke pensum. Boken som gir en bakrunn - kulturelt og språklig - for ord av gammelgresk opprinnelse i moderne, vestlige språk..

Roggen, Vibeke: OMNIBVS 1 Arbeidsbok, 1996 eller senere. Aschehoug, Oslo. ss. 158-170 (kapitlene "Orddanningslære", "Latin og de romanske språkene" og "Latin og de germanske språkene"..

Roggen, Vibeke: "Gresk og latin i matematikken", i: Solvang, Ragnar: Matematisk etymologi med historiske kommentarer, 2002. Damm, Oslo. ss. 11-19.

Valgfritt pensum (ett av følgende alternativ)

1. Kulturhistorisk bakgrunn

Lindberg, Bo: Europa och latinet, 1993 (1986). ISBN: 91-27-03591-3. Behandler det latinske språkets funksjoner gjennom tidene fra antikken til i dag, og reiser spørsmålene "ett språk för Europa?" og "Latin som ideologi samt om dess nytta och nöje". (144 sider).

2. Medisinsk terminologi

Berg, Mette Heuch: Medisinsk nomenklatur, 1993 (1986). Universitetsforlaget, Oslo. ss. 62-71 (øverst), kapitlet "Orddannelseslære". I tillegg leses et utvalg av boken, til sammen ca. 50 sider. .

3. Matematisk terminologi

Solvang, Ragnar: Matematisk etymologi med historiske kommentarer, 2002. Damm, Oslo. ISBN: 82-508-1834-2. Som pensum leses artikkelen "Ordene matematikk og matematiker", ss. 21-24, og et utvalg andre artikler på til sammen ca. 50 sider..

4. Latin i engelsk

Baugh, Albert C. & Thomas Cable: A History of the English Language, fifth edition, 2002. Routledge. ISBN: 0-415-28099-0. Les ss. 1-17 og 43-126 (kap. 1, 3, 4 og 5)..

Østmoe, Tor Ivar: Latin og det engelske ordforrådet, Upublisert arbeid (13 s.).

5. Latin i fransk

Enten:

Walter, Henriette: Le Francais dans tous les sens, 1998. Éditions Robert Laffont (Livre de poche, 14001), Paris. ISBN: 2-253-14001-5. Les til og med s. 107.

Eller de to følgende:

Persson, Harry: Fra latin til våre dagers fransk, 1991 (1980). Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-024520. ss. 1-43.

Strömberg, Edvard: Från latinet til franskan och engelskan, 1945. Gleerup, Lund. Les ss. 3-14 (kap. 1-13), s. 42-49 ("Jämtförelse mellan engelskan och franskan") og ss. 80-85 ("Latinet och engelskan. Sammanfattning.").

6. Annet særpensum

Studenten kan henvende seg til læreren og få avtalt et annet særpensum i samsvar med sitt fag- og interesseområde.

Oppslagsbøker som viser ordenes utvikling og anvendelse

Wahlgren, Bengt: Latinskt morfemlexikon, 1976. Stockholm. ISBN: 91-21-02746-3. Boka har en oppslagsdel med latinske morfemer, og gir oversikt over bruken av det enkelte morfem i latin og andre språk..

Waage, Per Eirik: Europalatin. En ordfamiliebok, 1993 (1. utgave). ISBN: 82-992830-0-0. Boka følger latinske gloser og deres bruk i øvrige språk, også norsk..

Følgende bøker er å få kjøpt på Gnist Akademika, eller er i bestilling:

Bauch & Cable: A History of the English Language,

Berg: Medisinsk nomenklatur,

Janson: Latin,

Lindberg: Europa och latinet,

Solvang: Matematisk etymologi,

Walter: Le Francais dans tous les sens,

Person: Fra latin til våre dagers fransk, selges på kopiutsalget.

Waage: Europalatin, vil kanskje kunne skaffes.

Wahlgren: Latinskt morfemlexikon,

Waage: Europalatin, finnes på UB. Resten vil bli distribuert i kompendieform..

Publisert 7. mars 2005 21:07