Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag fra Augustins verk (for eksempel selvbiografi, filosofiske eller teologiske tekster), til sammen ca. 100 sider*. I tillegg kommer sekundærlitteratur.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem.
  • gjøre rede for trekk ved tekstene knyttet til sjanger, retorikk og stilistikk.
  • undersøke tekstene med henblikk på historiske, filosofiske eller teologiske aspekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak til Klassiske språk (master - to år). Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret. Det forventes at du møter forberedt til undervisningen.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • utkast til semesteroppgaven

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent utkast til semesteroppgave er kun gyldig det semesteret det er levert og godkjent, og utkast må leveres og godkjennes på nytt ved eventuelt gjentak av emnet.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning høst 2018

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)