Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport ARKIV1030 høsten 2009

 

Emneansvarlig: Lars Christian Jenssen

Administrativt ansvarlig: Anne-Karin Grønbech

Dato: 27.1.2010

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

 

Undervisning og annen faglig aktivitet ble gjennomført ihht emnebeskrivelsen. Ingen endringer.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

 

Gjennomføringstallene ligger innenfor normalen. Karakterene i emnet fordelte seg mellom A og E. Snittet lå på C, noe hellende til en B. Lite frafall fra emnet. Studenttallet var vesentlig høyere denne høsten etter etableringen av årsenheten.

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

 

God tilslutning , høy gjennomføringsgrad. 

 

4. Er det indikasjoner/eksempler på sviktende kvalitet. Hvordan er de fulgt opp?

 

Se pkt 6.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?

 

Forelesninger lagt ut i Fronter i forkant. Rask oppfølging av spørsmål og kommentarer i Fronter.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

 

Større bruk av monografier i pensum.  Stadig blikk mot vektingen av oversikts- og dybdeforelesninger: Studentgruppen i emnet er sammensatt, og emnet skal kunne gi både oversikt og noe dybdekunnskap.