Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Emnet bygger på og viderefører deler av ARKIV1020 og ARKIV1050. Pensum fra disse emnene forutsettes derfor kjent og brukt i studiet

Se nærmere opplysninger om pensumkompendium i emnet nederst på siden.

Mindre endringer kan bli gjort i tiden frem til studiestart

 

1. Arkiv i praksisfeltet

* Breivik, Tor. "Framfinningssystemer i forvaltningens arkiver gjennom 250 år". Arkivråd 1/05 s. 18-19. (2 s.)

* Cunningham, Adrian. ”Archival Institutions”. Kap. 2 i Sue McKemmish (ed. et.al.): Archives: Recordkeeping in Society, 2005, s. 21-49 (28 s.)

Domarkas, Victoras. New Demands for Profession in the Changing Environment, Vll European Conference on Archives, Warsawa 2006, ca 10 s, lest 25.11.2014.

Gjelsten, Karin. "Digitalisert offentlighet - demokratisering eller økte stengsler?", s. 86-93 i Arkiv, demokrati og rettferd, ABM-skrift 28 (2006), ABM-utvikling. 7 s. Lest 25.11.2014. (7 s.)

Haugnes, Siw: "Arkivarens rolle", i André Neergaard: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre, Fagbokforlaget 2014.

* Johannessen, Knut. "Arkivsystemer i den Dansk-Norske forvaltningen på 1700-tallet". Arkivråd 1/05: s. 17-18. (2 s.)

* Ketelaar, Eric. ”Recordkeeping and Societal Power”, kap 11 i Sue McKemmish (ed. et.al.): Archives: Recordkeeping in Society, 2005, s. 277-298 (22 s.)

Kulturdepartementet: Stortingsmelding 7 (2012-2013) om arkiv. Kapitlene 2, 5 og 6, ca. 70 s. Lest 25.11.2014.

* Piggott, Michael. ”Archives and memory”, kap 12 i Sue McKemmish (ed. et.al.): Archives: Recordkeeping in Society, 2005, s. 299-328 (30 s.)

Sonne, Jacob: "Prosjektorganisert arbeid i arkiv", i André Neergaard: Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre, Fagbokforlaget 2014.

2. Forvaltningskunnskap og administrasjonshistorie

Christensen, Tom (m.fl.). Forvaltning og politikk, 4. utg., Oslo 2014. Universitetsforlaget. Kap. 1-4, 6, 8-9 og 11-12 (ca. 190 s.)

* Håndbok for Riksarkivet, Oslo 1992. s. 14-23. (9 s.)

Kolsrud, Ole. Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814 - 1940, Oslo 2001. Universitetsforlaget. s. 13-154, 399-418 (til "Sosialdepartementet"), 443-447. (167 s.)

* Kolsrud, Ole. En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945, Oslo 2004. Universitetsforlaget. s. 295-343. (48 s.)

Kolsrud, Ole. Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005, Oslo 2008. Universitetsforlaget. s. 13-55 og 437-450. (Ca. 60 s.) Kan lånes, se blant annet UHS-Sophus Bugge

Nakken, Alfhild. Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660 - 1814, Oslo 2002. Tano Aschehoug. s. 11-136. (125 s.)

3. Juridiske perspektiver

* Woxholth, Geir. Forvaltningsloven. Kommentarutgave, 5. utg., Oslo 2011. Utdrag fra følgende kapitler som inntatt i kompendium: "§ 13 Taushetsplikt", "§ 18 Partenes adgang..." og "§ 19 Innskrenket adgang...".

4. Paleografi

Anbefalt lesning (men ikke pensum): Johannessen, Knut. Den glemte skriften, Oslo 2006. Universitetsforlaget. s. 10-53, 56-110, 123-146. 209-221.

Eksempelmateriale brukt i timer.

 

* Kompendium til salgs i Kopiutsalget. Det er 1 kompendium i ARKIV2010 vårsemesteret 2015.

For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes.

Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 25. nov. 2014 08:44 - Sist endret 12. jan. 2015 09:37