Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport ARKIV2060 Depotfunksjoner i praksis, våren 2008

 

 

Det har vært gitt undervisning i følgende hovedtemaer vårsemesteret 2008: Arkivdepotenes rolle og virkefelt og administrasjonshistorie for årene 1660-1945 med relevans for arkiver.  Forelesningene i administrasjonshistorie har vært rettet mot journaler og ekstrakter på 1700-tallet, kontororganisasjonen på 1800-tallet og sentraladministrasjonen i Norge under annen verdenskrig. Det har også vært gitt undervisning i paleografi.

 

Sentralt i emnet står en to ukers praksisperiode i arkivdepot. Forelesninger, pensum og oppgavetekster i emnet er innrettet mot å bygge opp under denne praksisperioden. Praksisen finner sted i Riksarkivets lokaler ved Sognsvann i Oslo, og den forutsetter et betydelig planleggings- og gjennomføringsarbeid i regi av både emneansvarlige og personell fra flere av seksjonene og avdelingene i Riksarkivet. Studentene deltar i disse ukene i ulike typer arbeidsoppgaver som er sentrale i et arkivdepot, og de får også noe undervisning i Riksarkivets lokaler.

 

Vårsemesteret 2008 fikk studentene oppgaver i tilknytning til saksbehandling, blant annet med fremfinning i arkivmateriale etter departementer og behandling av innsynssaker. Studentene deltok dernest i betjening av lesesal og i fremfinning av etterspurt materiale. De fikk videre oppgaver i forbindelse med praktisk ordning og katalogisering av arkiv. I tillegg ble det gitt opplæring i bruk av arkivsystemet ASTA.

 

Det har vært gjennomført egen evaluering av praksisperioden i Riksarkivet. Studentene har gitt positive tilbakemeldinger. De beskriver det generelt som nyttig og meningsfullt å kunne omsette teorien i praksis. De har også sagt seg fornøyd med veiledningen underveis i praksisoppholdet, og arbeidsoppgavene karakteriseres som spennende. Samtidig har evalueringen gitt grunnlag for å justere noe på hvilken undervisning/hvilke forelesninger som gis i praksisen i forhold til forelesningene ellers i dette emnet og i emnet ARKIV1050. Studentene bemerket også i evalueringen at arkivene de ordnet, var av forskjellig vanskelighetsgrad og at arbeidsbyrden ble noe forskjellig.

 

Fronter har vært benyttet som læringsplattform i ARKIV2060. Alle skriftlige arbeid og kommentarer er blitt levert her, og alle arbeid og kommentarer med unntak av ferdig semesteroppgave, har vært tilgjengelig for alle studentene. I tillegg er powerpoint-filer fra forelesninger lagt ut i Fronter, fortrinnsvis noe før forelesningene. Det er lagt inn lenker til relevante nettsteder og artikkelstoff på nett i klasserommet i Fronter. Studentene har hatt anledning til å ta opp spørsmål av alle typer med medstudenter og lærere i et eget forum i Fronter.

 

Emnet har også vært periodisk evaluert i vår. På spørsmål om hvorfor de har valgt å studere emnet, svarer samtlige at emnet er relevant for arbeidslivet. Svarene gjenspeiler funnene i prosessen som for tiden pågår ved UiO og HF for å klargjøre universitetets langsiktige faglige prioriteringer – at arkivkunnskap er et av de mest arbeidslivsrelevante studietilbudene ved HF.

 

Flere studenter svarer også at emnet er relevant for videre/andre studier og forskning. Undervisningen og det faglige opplegget for øvrig oppfattes som godt i samsvar med beskrivelse og læringsmål på emnets nettside. Emnets vanskelighetsgrad oppfattes som på nivå med andre 2000-emner studentene har tatt. Studentene signaliserer fortsatt interesse for å ta en mastergrad i arkivkunnskap, om en slik ble etablert.

 

Noen studenter påpeker i evalueringen at måten å skrive oppgave på i arkivkunnskap avviker fra andre emner i KIS-programmet. Dette berører det forhold at KIS-programmet består av fag med ulike tradisjoner, og utsagnene bør trolig tjene som impuls til at vi i sterkere grad i undervisningen prøver å belyse de ulike faglige tradisjonene. 

 

Antallet studenter som avla eksamen med bestått karakter, lå omtrent på nivået fra normalår etter kvalitetsreformen. Frafallet var beskjedent. De fleste studentene som tok emnet, var programstudenter. De gikk på et av følgende programmer: Arkeologi kunsthistorie og konservering, historie, kultur- og idéstudier. I tillegg tok noen studenter eksamen utenfor BA-programmet som enkeltemnestudenter.

 

Dette emnet erstattes sammen med ARKIV2040 fra 2008/2009 av emnet ARKIV2010 Arkivforvaltning i praksis (http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/ARKIV2010/). Det nye emnet går første gang våren 2009. Bakgrunnen for denne endringen ligger først og fremst i et behov for å øke undervisningen i elektronisk arkiv og samtidig opprettholde størrelsen på den samlede porteføljen på 60 sp.