Dette emnet er nedlagt

EXFAC03-AAS periodisk emnerapport høsten 2008

 

Emnet er gjennomført etter planen, dvs som skissert i emnebeskrivelsen. Til sammen 89 studenter var meldt opp og tatt opp til undervisningen (76 fra AAS, 3 fra andre programmer, 10 andre), og av dem møtte 66 på eksamen. Med 53 beståtte og 13 stryk/avbrutt er strykprosenten på 20.

 

Tallene innebærer en noe lavere deltagelse enn tidligere, og på den positive siden også en litt lavere strykprosent. De fleste deltagerne er fra AAS-programmet.

 

Samlet er 66,7 prosent mer enn middels fornøyd med emnet som helhet, mens 33,3 prosent er mindre enn middels fornøyd. Generelt er studentene mer fornøyd med kulturdelen enn med språkdelen.

 

Tilbakemeldingene fra studentene er ikke helt entydige, men i det store og det hele gjelder følgende:

 

1. Pensumboken for kulturdelen roses meget, mens pensumstoffet for språkdelen kritiseres for å være for detaljert, uryddig og overveldende, især i de første kapitlene, dessuten oppgis det å være et problem at det er skrevet på engelsk og at det ikke finnes som bok, men som stoff man laster ned fra nettet.

 

2. Forelesningene for språkdelen omtales positivt, mens forelesningene for kulturdelen er mottatt med noe mer moderat begeistring. Men bruken av powerpoint og stoff på Fronter på kulturdelen tas godt imot og foreslås også gjort på språkdelen.

 

3. Gruppeundervisningen for kulturdelen roses meget, mens gruppeundervisningen for språkdelen er mottatt med noe mer moderat begeistring.

 

4. Balansen mellom forelesninger og gruppeundervisning synes å ha vært god, selv om enkelte foreslår mer gruppeundervisning, og en foreslår å la gruppeundervisningen veksle med forelesningene.

 

5. Mange ville ha foretrukket mappelevering, semesteroppgave eller hjemmeoppgave fremfor skoleeksamen. Noen savner å få bokstavkarakterer istedenfor bare bestått/ikke bestått. Noen har påpekt at flervalgsprøven underveis gir mulighet for fusk.

 

6. Informasjonen om emnet fungerer tilfredsstillende.

 

Det bør være mulig å få ned strykprosenten på emnet ytterligere, samt å øke graden av fornøydhet blant studentene (som dog er brukbar allerede). Det viktigste synes å være å omarbeide pensumstoffet for språkdelen. I første omgang bør de tre første kapitlene erstattes av enklere stoff, på sikt bør de skrives om, kortes ned og integreres i bokens helhet. Boken bør kortes noe ned, detaljer kan utelates og feil rettes opp. Når dette er gjort, bør den utgis som bok. Det bør også vurderes om stoff på Fronter og Powerpoint tas inn i språkforelesningene.

 

Forslaget om å la forelesninger og gruppeundervisning veksle er verdt å vurdere. Derimot er det ikke gitt at eksamensformen skal endres, og selv om det kunne vært ønskelig med mer gruppeundervisning, er det en fare for at den samlede undervisningsmengden da ville gi for stor belastning for et 10-poengs-emne.