Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering V-08

Emneansvarlig: Maria Zackariasson

Administrativt ansvarlig: Kari Andersen

Rapporten baseres på en underveisevaluering gjennomført i februar (besvart av 20 av 20 studenter), en periodisk evaluering utsendt per e-post (besvart av 8 av 19 studenter) og en sluttevaluering gjennomført ved siste undervisningsdag (besvart av 15 av 19 studenter). I tillegg inkluderes meninger som framkom ved sensurmøte der ekstern sensor, veiledere, faglig ansvarlig og administrativt ansvarlig deltok.

 

1.    Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

     Ingen endringer eller avvik.

 

2.    Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

     Det var 20 studenter som påbegynte emnet. 1 falt fra under semesteret, grunnet personlige omstendigheter. Studentene produserte 4 rapporter som fikk karakterene A, B, C og D. De skrev også individuelle oppgaver. Der var karakterfordelingen 3A, 7B, 5C og 4D. Karaktersnittet på rapportene ligger som regel relativt høyt på HumPro, siden dette generelt er veldig motiverte studenter som jobber hardt for å få gode resultater. Gjennomstrømningen er som alltid på HumPro svært god, hvilket kan antas være et resultat bl.a. av tett oppfølging av studentene.

 

3.    Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

-       At emnet er arbeidslivsrelatert og gir både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring løftes frem av flere av studentene som veldig positivt.

-       Undervisningsdagene og forelesningene beskrives generelt som meget gode, lærerike og relevante for arbeidet med prosjektene.

-       De aller fleste mener å ha fått meget god informasjon ved semesterstart.

-       Å ha tett oppfølging av gruppene og den enkelte student, med f.eks. individuelle samtaler beskrives som meget bra. Dette bør videreføres.

-       Flere av studentene forklarer at de aldri har jobbet så mye med et fag som med HumPro. Dette kan også være negativt, om det blir altfor tung arbeidsbelastning, men presenteres av de fleste som noe positivt, med begrunnelsen at de har lært veldig mye på kort tid.

 

4.    Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

-       Noen studenter er kritiske til systemet med felles karakter på rapporten og etterlyser bedre måter å differensiere mellom studenter i samme gruppe. Dette ble diskutert på sensurmøte med stor enighet om at dette vanskelig lar seg gjøre.

-       Noen studenter syns undervisningen kunne vært mer konsentrert, for å gi mer tid til arbeid med prosjektene. Dette ble delvis fulgt opp etter underveisevalueringen.

-       Noen av gjesteforelesningen ble oppfattet som mindre gode/relevante og det vurderes hvilke av disse som skal beholdes. Se videre pkt. 6.

-       Den individuelle oppgavens form og plassering i semesteret opplevdes som problematisk av enkelte studenter. Dette ble diskutert på sensurmøte – se pkt. 6

 

5.    Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?

     HumPro er et vanskelig studium som krever mye av studentene. Det å jobbe i gruppe og selvstendig med prosjektarbeid er en ny erfaring for de fleste. Det er derfor viktig å ha en god oppfølging både av gruppene og av de enkelte studentene og det har vært fokus på å gjøre dette på beste måte. Fronter brukes aktivt i undervisningen og oppfølgning av studentene, med et kontinuerlig fokus på å utvikle det videre. Vi har også arbeidet med å ha gode og relevante forelesninger og arbeidsdager, der teoretisk kunnskap blandes med praktiske øvelser som gir en god grunn for å gjennomføre prosjektene, og, ikke minst, å ha et godt undervisningsklima med rom for spørsmål og diskusjoner.

 

6.    Forslag til tiltak for å forbedre emnet

-       Kontinuerlig vurdere bruk/valg av gjesteforeleser.

-       Ved sensurmøtet ble formen på den individuelle oppgaven diskutert, med forslag om å begrense antall mulige sjanger for å gjøre prosessen enklere for studentene. Dette bør vurderes.