Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legges opp rundt utvalgte litterære tekster med et gitt tema og omfatter lesning av originaltekster, sekundærlitteratur på japansk og andre språk. Det tas opp flere tverrfaglige problemstillinger rundt tekstene, og diskuteres metodisk bruk av tekstene/kildene i forhold til problemstillingene. Hver enkelt student kan selv velge en tilnærmingsmetode i essayet.

Hva lærer du?

Studenten vil opparbeide seg generell kompetanse til å lese og benytte japanske primærkilder i studiet av moderne japansk litteratur. Studenten vil også få trening i kritisk bruk av relevante sekundærkilder både på japansk og på andre språk, samt i bruk av relevant referanselitteratur. I tillegg vil valg av tema/tilnærmingsmetode i essayet gjøre studenten særlig godt kjent med noen aspekter av moderne japansk litteratur/moderne Japan. Studenten vil videre lære å utarbeide annoterte oversettelser av japanske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet Asiatiske og afrikanske studier

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kompetanse i japansk språk tilsvarende emnet JAP2110 og kunnskaper i japansk litteraturhistorie tilsvarende JAP2300

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Emnet innpasses ikke i gammel ordning japansk hovedfag.

Undervisning

Undervisningen er organisert som 30 dbt. forelesninger, seminarer og tekstlesning fordelt over 10 uker. Emnet krever aktiv deltakelse og innlevering av obligatoriske oppgaver. Undervisningen samordnes med de øvrige emner som tilbys på masterstudiet i japansk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen er en mappe som omfatter to deler: Den første delen består av mindre oppgaver som leveres inn underveis. Oppgavene kan være oversettelser, sammendrag, eller bibliografier. Den andre delen er et essay på ca. 6-8 sider om et emne som velges i samråd med faglærer. Den første delen utgjør en tredel av karakteren, den andre to tredeler. Både første og andre del må være bestått for at emnet som helhet skal vurderes som bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2011

Periodisk evaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Vår 2011

Eksamen

Høst 2011

Vår 2011

Emnet ble gitt siste gang høsten 2011.

Undervisningsspråk

Engelsk