Dette emnet er nedlagt

JAP4590 – Masteroppgave: Japansk

Kort om emnet

Masteroppgaven skal omfatte 35-50 sider, hvor én side tilsvarer 2300 anslag. Det legges vekt på å kunne arbeide kritisk, metodisk og selvstendig med primære og sekundære kilder og den skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet japansk kultur og samfunn og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på engelsk eller norsk, evt. på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å utarbeide en resonnerende fremstilling av resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i japansk under Program for asiatiske og afrikanske studier samt bestått alle de 9 innledende emner under denne studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

De 9 innledende emner à 10 studiepoeng under masterprogrammet i japansk, Program for asiatiske og afrikanske studier, må være bestått.

Undervisning

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng og inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene

I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Eksamen

Masteroppgaven leveres innen oppgitte frister og bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.