Dette emnet er nedlagt

JAP4591 – Masteroppgave i japansk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er det siste og største stykket arbeid som inngår i masterutdanningen, og den strekker seg over et helt år. Selve oppgaven skal omfatte fra 70 til 100 sider (à ca. 2300 anslag). Først og fremst skal den være et selvstendig, vitenskapelig arbeid. Tema og problemstilling for oppgaven kan du hente fra et bredt spekter tilknyttet japansk kultur og samfunn. Du må velge tema og problemstilling i samråd med veileder, og det anbefales at du velger et tema hvor du kan få spesialisert veiledning. Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor enda mer vil avhenge av deg selv.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha

  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses
  • evnet å samle egen empiri, og å analysere denne
  • gjort bruk av vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieretningen Japansk innenfor masterprogrammet for Asiatiske og afrikanske studier.

KOS4000 - Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier

Undervisning

Det er obligatorisk med veiledning på en masteroppgave. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning. Veileder tildeles av instituttet på slutten av ditt første semester (etter at du har levert inn endelig versjon av prosjektskissen, som del av emnet KOS4000). Veiledningsforholdet blir inngått ved undertegnelse av veiledningsavtalen.

I tillegg til veiledning blir det arrangert 1-2 felles masterseminarer i semesteret for alle masterstudenter i japansk som er/skal i gang med skriveprosessen. Seminarene gir studentene anledning til å legge frem og diskutere skisser og utkast, og gi hverandre tilbakemeldinger. Seminarene blir ledet av en vitenskapelig ansatt innenfor fagområdet. Deltakelse i disse seminarene er obligatorisk med mindre du er på utveksling.

Eksamen

Fristen for å levere inn masteroppgaven er 1. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.

Retningslinjer for innlevering av masteroppgaver ved IKOS

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.