Sensorveiledning KIN1020

Del A

The materials of the exam is from textbook and some supplementary materials given by the teacher. The purpose of this test is to exam students’ reading and writing skills. Students should demonstrate their knowledge about the language by answering with correct structures and Chinese characters (no PinYin). Various types of questions could be used:

I. Find the wrongly used characters from a short passage. The misusage could be grammatical mistake, logical error or just other similar shaped characters. Students should find the wrong characters and write the right one.    

II. Multiple choice. Students should select the best answer from five given options to form a correct sentence.

III. Translate sentences from a Chinese passage into English. The translation should follow the context of the whole passage.

IV. Translate sentences from an English passage Chinese characters. The translation should follow the context of the whole passage.

V. Finish the sentence with the term provided. In each question, an unfinished segment of a sentence is given and students should use the designated term to form a meaningful and grammatically accurate sentence with that segment.

VI. Combine sentences using the terms provided. In each question, two sentences and a term are provided, and students should use the term to combine the two sentence into one sentence.

VII. Dialogue composition. Students need to select 10 different terms from 20-25 given terms to create a meaningful dialogue. Students should demonstrate their understanding of the language with their word selection, structure complexity, character correctness and the meaningful content.

Del B - språkteori (grammatikk)

Det henvises til selve oppgaveteksten i eksamensoppgaven og de formelle kravene spesifisert i denne.

Utover dette er hovedkriteriene for vurdering av språkteoridelen på Kinesisk B som følger:

Studenten skal demonstrere grunnleggende oversikt og faktakunnskap om forelesningsrekkens hovedtemaer. Dette innebærer:

 • Beherskelse av følgende grammatiske begreper:
  • Ordklasse
   • Substantiv (nomen), verb, adjektiv, adverb, pronomen, konjunksjon, målord/klassifikator, partikkel/markør, pre/postposisjon, koverb.
  • Setningsledd
   • Subjekt, predikat, verbal, objekt, adverbial, attributt, komplement
  • Annet
   • Topic-comment, Ba-konstruksjon, Bei-konstruksjon, (fritt/bundet) morfem
 • Evne til å identifisere grunnleggende grammatiske konstruksjoner, med hovedvekt på følgende: adverbial, attributt, og komplement
 • Kjennskap til kinesisk grammatikks viktigste særtrekk og typologi
 • Evne til å analysere oppgitte setninger/setningsledd med utgangspunkt i det ovennevnte
 • Evne til å beskrive funksjonene og betydningene til grammatiske partikler/markører

Besvarelsen vurderes på basis av følgende:

 • Viser studenten kjennskap til innholdet i pensum (bok, artikler og powerpointer)?
 • Behersker studenten grunnleggende fakta om ovennevnte temaer, og demonstrerer studenten det på en konsis og tydelig måte (med eksempler)?
 • Bruker studenten de viktigste faglige begrepene relevant for de enkelte temaene på en korrekt måte?
 • Svarer studentene på det oppgavene spesifikt spør om, og er hvert av eventuelle delspørsmål tatt med i besvarelsen?
 • Bruker studenten akademisk, kritisk, presist og saklig språk i sin besvarelse?
Publisert 13. juni 2019 14:20 - Sist endret 13. juni 2019 14:20