Dette emnet er nedlagt

Skoleeksamen H-07

Kandidatene skal svare på tre av fire oppgaver:

1) Forklar forskjellen mellom de to begrepene "overtro" og "folketro". Hvilket av begrepene brukes i dagens kulturforskning?

2) Gjør rede for noen sentrale trekk ved 1800- og 1900-tallets billedfremstillinger av jomfru Maria.

3) Pontoppidan kritiserer rester av "papisme" i folketroen på 1700-tallet. Hva betyr "papisme" og hvorfor var Pontoppidan kritisk?

4) Thompson mener at de folkelige opprørene i England på 1700-tallet ikke bare skyldtes sult. Presenter hovedtrekkene i hans forklaring. Hvilket begrep bruker han for å beskrive den sosiale mekanismen som lå til grunn for opprørene?

 

KIS1010 Utsatt eksamen H-07

Kandidatene skal svare på tre av fire oppgaver:

1) Beskriv noen hovedtrekk i "Menocchios" verdensbilde. Hva kaltes forbrytelsen han ble anklaget for?

2) Gilje beskriver fire ulike former for magi. Nevn minst to av dem og forklar hvordan de defineres og hva som skiller dem fra hverandre.

3) Elitens holdning til folkekultur endret seg på 1800-tallet. Hva besto endringene i, og hva slags virksomhet førte dette til?

4) Ifølge Gallagher og Greenblatt hadde poteten både positiv og negativ symbolbetydning i debatter tidlig på 1800-tallet. Beskriv noen hovedtrekk i deres tolkning av disse debattene.