Periodisk evaluering for KOR1502 - Korea: Philosophy and Religion, vår 2010

Emneansvarlig: Vladimir Tikhonov

Administrativt ansvarlig: Mona Bjørbæk

 

Undervisningen i emnet KOR1502 var stort sett i samsvar med den opprinelige planen, uten noen store, merkbare avvik. På eksamen ble karakterene fordelt mer eller mindre jevnt - de fleste av de 16 studentene som gikk opp til eksamen, fikk karakterene ”C” og ”B”, mens tre personer fikk ”D” og ”E” og bare en person fikk ”A”. Nivået på motivasjon og engasjement var tilstrekkelig godt, og noen av studentenes oppgaver var riktig interessante. Det viser at flere studenter hadde sterk personlige motivasjon i forhold til emnet, og det betyr at individuell veiledning som kan ivareta ulike interesser er veldig viktig for slike emner.

Dessverre viser det seg at bare to studenter besvarte spørreskjemaet, så det er vanskelig å gi god, begrunnet gjengivelse av studentenes oppfatning av emnet.  Men det jeg kunne trekke ut fra kommunikasjon med studentene på forelesningene og gjennom e-postutveksling, var at studentene ønsker mer fokus på den moderne og nåværende religiøse utviklingen, mens forelesningene mine fokuserer tungt på oldtids- og middelaldersk buddhisme.  Det var tre-fire oppgaver om den tradisjonelle buddhistiske filosofien, men de fleste studentene skrev om Koreas moderne religiøsitet, stort sett i forhold til kristendommens fremmarsj i det 20. århundrets Korea. Jeg tror at, med tanke på studentenes interesser, vil jeg måtte øke andelen undervisning om kristendommen neste gang.

Videre var det synd at studentene, på grunn av tidsmangel, ikke fikk anledning til å presentere oppgaveutkastene sine i klassen og få tilbakemeldinger fra medstudenter. Neste gang vil jeg planlegge undervisningen bedre på forhånd slik at en presentasjonsrunde kan finne sted.

En annen ting som jeg regner som problematisk, var at andel seminarer (3 ganger i semesteret) ble altfor lav. Det betyr at studentene ikke ble aktiviserte nok, og  stortsett måtte begrense seg til å passivt høre på forelesningene. Det ser ut som om jeg neste gang bør ”pakke” forelesningene tettere, slik at man får mer rom for seminarer.

Det er også bemerkelsesverdig at det var e-post, og ikke Fronter som ble mest brukt for å gi tilbakemeldinger og besvare studentenes spørsmål. Det er problematisk fordi det betyr at når jeg kommuniserer med en av studentene så får ikke de andre noe læreutbytte av det. Fronters potensiell forble i stor del ubrukt.