Dette emnet er nedlagt

KOS4000 - Innhold i prosjektskissen

Prosjektskissen skal gi en klar oversikt over hva oppgaven skal handle om, hvilke spørsmål som søkes belyst og hvordan undersøkelsen skal gjennomføres.

Konkret skal prosjektskissen inneholde:

  • Tittel

  • Problemstilling: denne skal være presist formulert, interessant for andre, mulig å operasjonalisere, og gjennomførbar innefor de gitte rammebetingelsene

  • Faglitteratur: en gjennomgang av relevant faglitteratur, og vise hvorfor problemstillingen er interessant

  • Metode: en presentasjon av hvordan materialinnsamlingen skal foregå og av metodiske valg

  • Etikk: vise kjennskap til regelverket, og en refleksjon omkring de utfordringer prosjektet kan medføre og at det tas høyde for prosjektets begrensninger; vise kjennskap til UDs reiseråd for området hvor feltarbeidet skal foregå og en refleksjon omkring dette.

  • Milepælskjema

  • Tidsbudsjett: Gantt-diagram

  • Litteraturliste: både konkrete titler det vises til i teksten, og (som egen liste) litteratur som ikke er lest, men som kan være aktuelle

 

Prosjektskisser som har vesentlige mangler vil ikke bli godkjent.

Publisert 12. mars 2012 15:51 - Sist endret 13. mars 2012 15:34