KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forholdet mellom mennesker og dyr er et nyere, tverrfaglig forskningsfelt. I kulturhistorien har både tamdyr og ville dyr vært indirekte til stede i sentrale faglige felt som primærnæringer, ressursutnytting, mat og bekledning. Emnet gir innsikt i forholdet mellom mennesker og dyr i et historisk og kulturelt perspektiv. Dyr kan studeres både som levende vesener i den menneskelige verden, og som representasjoner, symboler og metaforer for sosiale og kulturelle forhold. Pensumlitteraturen gir eksempler på begge disse tilnærmingene. Dyrs kategorisering, om de er kjæledyr eller nyttedyr, fører igjen til at dyrene gis ulik status og behandling. Forholdet mellom mennesker og dyr er et svært omfattende tema, og emnet fokuserer mest på tamdyrene i vestlig kultur gjennom de siste 200-300 år.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper om hvordan dyr er blitt behandlet, hvilke egenskaper de er blitt tillagt, samt hvordan relasjonen mellom mennesker og dyr er betinget historisk av sosiale og kulturelle forhold. Studenten skal også tilegne seg en forståelse av noen teoretiske tilnærminger til studier av dyr.
Emnet gir kompetanse og historisk innsikt i en problematikk som er aktuell i dagens samfunnsdebatt. Det har relevans for dem som skal arbeide i museer, arkiv, skoleverket og i media.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk. Det er en fordel å ha eksamen i andre kulturhistoriske emner.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse, og emner på 1000-nivå.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved semesterstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

SISTE GANG EMNET TILBYS

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk