Periodisk evaluering Vår 10

Emneansvarlige: Kyrre Kverndokk og Knut Aukrust

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

Emnet ble gjennomført etter planen. I et emne som dette er antall seminartimer avhengig av antall studenter. Vi utvidet derfor lengden på seminarene, slik at alle studentene fikk anledning til å få diskutert sine tekster. Knut Aukrust og Kyrre Kverndokk hadde delt emneansvar og delte også undervisningen mellom seg. Samarbeidet fungerte godt, både lærerne imellom, mellom lærer og student og studentene imellom.
 
Semesteroppgaven var 15 sider lang, inkludert litteraturliste. Erfaringene fra våren 2010 viser at dette er passe lengde. De fleste studentene slet faktisk med å holde sideantallet nede. Oppgavene kan synes lange, men til gjengjeld er det fastlagte pensumet nokså kort. Den totale arbeidsmengden tilsvarer dermed andre 10-poengsemner.

Det er kun 3 av 10 studenter som har besvart evalueringen. Derfor bør det ikke legges noe særlig vekt på den. Men de tre som har besvart er svært positive. Det var også positiv stemning underveis i undervisningen. Og opplegget fungerte godt. Det burde muligens vært lagt inn en ekstra metodeforelesing, slik at innholdet i metodepensumet bli tydeligere for studentene. I tillegg burde det avsluttende tekstseminaret vært flyttet et par uker lenger ut i semesteret.

Karaktermessig fordelte studentene seg på A (2), B (4) og C (4). Det gjenspeiler at alle la ned nokså mye arbeid i oppgavene.  I et emne som dette, med tett oppfølging, kan det bli et framtidig problem at skalaen ikke benyttes fullt ut – slik det også er på MA-oppgaver.
 

Periodisk evaluering Vår 09

Emneansvarlig: Kyrre Kverndokk

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1) Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 

Emnet ble gjennomført uten avvik fra emnebeskrivelsen. Undervisningen ble noe mer omfattende enn det som var satt opp i den opprinnelige undervisningsplanen. For at alle studentene skulle få diskutert oppgavene grundig ble seminarene utvidet med til sammen 2 timer.

2) Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

7 studenter var oppmeldt, alle gjennomførte. Snittkarakteren var B. Tre studenter fikk A og den dårligste karakteren var C.

3) Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Det er gjennomført underveisevaluering, og emneansvarlig har hatt fortløpende dialog med studentene. Studenttilbakemeldingene har i overveiende grad vært svært positive. Emnet krever mye av studentene, og deltagelse på seminarene er obligatorisk. I studentevalueringen blir nettopp obligatorisk deltagelse trukket frem som positivt. 

4) Er det indikasjoner/eksempler på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

En undervisningsform der studentaktiviteten står i sentrum innebærer at kvaliteten på undervisningen er avhengig av studentenes egeninnsats. Dette semesteret fungerte det godt. Men for at det også skal fungere godt i fremtiden, bør emneansvarlig være tydelig når han/hun innledningsvis forklarer hva som ventes av studentene.

5-6) Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Forslag til tiltak for å forbedre emnet.

Emnet fungerer bra, og studenttilbakemeldingene har til dels vært svært positive. Emnet ble gitt for første gang våren 2009. Fra og med dette semesteret skal emne være obligatorisk i 80-gruppen i kulturhistorie. Det bygger på innføringsemnene KULH1001 og KULH2001. Studentene har aktivt trukket veksler på kunnskapen fra disse to emnene og fra andre emner de har tatt. Slik fungerer 3001 godt som et avsluttende BA-emne. Det er ikke noen grunn til å endre opplegget – utover å utvide antall seminartimer noe i forhold til undervisningsplanen for 2009.