Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering

Periodisk evaluering vår 12

Emneansvarlig: Anders Gustavsson

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1. Emnet ble stort sett gjennomført etter planen.

2. 3 studenter ble tatt opp.
    3 studenter tok eksamen.
    Karakterer ble 1 B og 2 C.

3. Ikke behov av store forandringer. Bra at pensum for forste gang tok opp
feltarbeid på internet. Pensum og forelesninger om spørrelister faller
litt utenfor opplegget av dette kurset enligt studentsvaren.
Prøvefeltarbeidet er en god innføring til det store feltarbeidet. Bra at
en masterstudent eller stipendiat holder en presentasjon av metodiske
spørsmål i sit eget feltarbeid. Det bør avklares om det innsamlede
feltmaterialet skal arkiveres eller ikke. Viktig at studentene kan se på
tidligere semesteroppgaver som er arkiverte. Bra at studenter trenes i at
opponere på andres skisser til feltarbeid og semesteroppgave.

4. 1 av 3 studenter har svart på de utsendte evalueringsspørsmålene.
Svaret er nommer 4 (i en skala från 1 til 6 der 1 er semst og 6 best) på
alle spørsmålene. Nommer 4 kan tolkes så at studenten er rimelig fornøyd
med kurset men skriver ingen kommentarer til spørsmålene.
Undervejsevalueringen var muntlig og da framhølls betydelsen av
prøvefeltarbeidet.

5. Emnebeskrivelsen bør mer fremholde at eget feltarbeid er viktig i dette
kurset. Studentene verdisetter at de får komme ut i felt på egen hand og
får god innføring og tilbakemeldinger. En av foreleserne bør komme från
religionshistorie og en forelesning bør handle om forskningsetikk i felt.
Seminarene bør være minst 6, helst 7 og forelesningene minst 3.

Publisert 13. mars 2013 12:55