KULH4130 – Kollektiv erindring - historie, minne og myte

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet går inn på hvordan kunnskap om fortiden overføres i nåtiden - ikke bare som intellektuell viten, men også som fortellinger, ritualer og gjennom symboler.

  • Hvordan er fortiden tilstede i nåtiden, og hva brukes den til?
  • Hvordan brukes fortiden til å skape forståelse, identitet og tilhørighet i nåtiden?

Begrepsparet "historie" og "kulturarv" betegner ulike måter å forstå fortiden på, men også fortelling, myte og riter er sentrale begrep for å gripe fortidens nærvær i nåtiden.

Hva lærer du?

Du får:

  • kunnskap om sentrale problemstillinger og begreper i nyere forskning på kollektiv erindring og historiebevissthet
  • forståelse av ulike perspektiver innen denne forskningen, for eksempel et praksisperspektiv og et fortellingsperspektv
  • kunnskap om hvordan forstidsforståelse formidles gjennom ulike medier, som iscenesettelser og utstillinger, ritualer, fortellinger og monumenter
  • kunnskap om å formulere en faglig problemstilling basert på relevant forskningslitteratur og å gjennomføre en selvstendig drøfting av denne problemstillingen

Emnet er et forskningsbasert valgemne på masternivå, og studenten skal utvikle en faglig forståelse som kan legges til grunn for arbeid med egen masteroppgave.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Våren 2021: I dette emnet tilbys det digital undervisning gjennom hele semesteret. Fysiske samlinger, på campus kan bli aktuelt om gjeldende smittevernsreguleringer oppheves. Disse vil bli tilbudt hybrid.

Undervisningen vil bli gjennomført som forelesninger og seminar igjennom hele semesteret. Seminarundervisning skal blant annet hjelpe studenten å formulere en problemstilling for semesteroppgaven. Iløpet av semesteret skal alle studenter på emnet ha et muntlig innlegg basert på pensumlisten.

Om det er få studenter oppmeldt til emnet, vil undervisningen bli lagt opp som veiledet lesning.

Eksamen

En semesteroppgave på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres av studenten i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Emnet er godkjent som teorikurs på følgende linjer i masterstudiet ved program for kultur- og idéstudier: kulturhistorie. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet går uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk