Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et sentralt element i dagens ungdomskultur er bruken av musikk og medier. Moderne musikk- og medieteknologi har skapt endrede kulturelle rammebetingelser. Emnet tar opp noen av de konsekvenser dette har for ungdom, med vekt på hvordan musikken inngår i unge menneskers forhandlinger om hvem de er og hvordan de ønsker å fremstå. Emnet vil ha et særlig fokus på betydningen av hip-hop både som kulturelt, politisk og kommersielt fenomen.

Hva lærer du?

Studentene skal bli kjent med kulturvitenskapelig litteratur om emnet og innføres i noen av de sentrale spørsmålsstillinger studiet reiser. Sentralt i emnet er fenomener som snowboard, bruken av nye medier gjennom internett, slik som youtube og politiseringen av ungdomskulturen. Hvordan definerer ungdom sine egne kulturelle og geografiske "territorier", og hvilke kulturelle uttrykk får dette? Hva har de endrede kulturelle vilkår ført til for henholdsvis jenter og gutter? I hvor stor grad framstår ungdomskulturen gjennom for eksempel hip-hop som motstand eller som mainstream? Bruk av materiale fra youtube inngår som en viktig del av studiet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium.

Anbefalte forkunnskaper

BA-grad med fordypning i kulturhistorie.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Underveisevaluering KULH4170

Annet

Emnet er godkjent som teoriemne ved studieretningen kulturhistorie i masterstudiet ved program for kultur- og idestudier. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk