Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering Høst 2009

Emneansvarlig: Anders Gustavsson

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1. Avvikk og endringer

Forrige gang då dette kurset gavs høst 2007 var det kun en deltaker. Denne gangen var det fem deltakere. Derfor fungerte det bra med bokomtaler, oppgaveskisser og opponentskap på oppgaveskisser. Innleveringene skjedde før seminarene på Fronter.

2. Kvantitative gjennomføringsdata

5 studenter deltok i dette kurset. 4 av dem leverte semesteroppgave. 2 av dem leverte i rett tid mens to andre fikk utsettelse to uker grunnet sykdom. Den femte studenten har vært mye syk med legeattest under høstsemestret. 1 student fikk A, 2 studenter B og 1 student C. 2 av studentene på dette kurset har besvart evalueringsformularet.

3. God kvalitet

Studentene hade gode fremlegg av bokomtaler på Fronter.  Pensum var lett at få tak i. En student skriver att ”informasjonen var god og grundig”. Informasjonen gavs både på Fronter og muntlig av hovedlærer. Eksamensformen med semesteroppgave har fungert gott. Det har vært bra at kunne forberede denne oppgaven med semesteroppgaveskisser og opponentskap på desse. Studentene har deltatt aktivt i diskusjonene vid seminarene. De to studenter som besvart evalueringsformularet angir karakter 5 respektive 6, dvs de to høyeste karakterene, på hvor fornøyde de er med emnet i sin helhet. De gir også karakter 5 respektive 6 på spørsmålet hvordan seminarene fungerte. En student skriver om kurset i sin helhet: ”Alt har fungert veldig bra”.  Den andre studenten som besvart formularet noterer: ”Veldig fornøyd”.

4. Sviktende kvalitet

Ettersom dette emnet er lagt opp rundt studentenes pensumfremlegg og oppgaveskisser med tilhørende opponentinnlegg er det verdifult om studenttallet ikke understiger fem. Då kan man få diskutert mesteparten av pensumlitteraturen. Med tanke på deltakerantallet har kvaliteten på kurset høst 2009 vært klart bedre enn høst 2007 med kun en student. Det enda negative i studentevalueringene gjelder til en hviss grad pensum. En student skriver: ”Noe litt tørt stoff, men mye interessant”.

5. Utvikling av studiekvalitet

Bokomtalene fordeles mellom studentene. Alle må legge frem oppgaveskisser og opponere først på Fronter og deretter vid seminarene.

6. Forslag til å forbedre emnet

Det bør overvejes at sette ett minimumstall på antallet deltakere på kurser med tittelen Vejledet lesing.