KULH4181 – Kulturhistoriske kontaktsoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om kulturelle kontaktsoner og situasjoner der kulturer skifter, støter sammen eller låner av hverandre. Nyere kultur- og kunnskapshistorie er opptatt av interkulturelle oversettelsesprosesser og sirkulasjon av tekster og artefakter mellom kulturer eller mellom ulike sosio-kulturelle sjikt og kunnskapstradisjoner. Andre fellestrekk ved nyere kultur- og kunnskapshistorie er ønsket om å bryte ut av nasjonale og eurosentriske begrensninger i valg av materiale og studieobjekter, og et fokus på visuell og materiell kultur i tillegg til tekstlige kilder. Emnet er en avansert introduksjon til teori og metode i studiet av kulturelle kontaktsoner og sirkulasjon og oversettelse mellom kulturer. Det legges særlig vekt på arbeid med visuelle og/eller materielle kilder.  

Høst 2018:

Forestillingen om «den edle ville» har vært sentral og omstridt i vestlig tenkning om det naturlige grunnlaget for menneskelig kultur fra det tidlig moderne møtet med Amerika til i dag; for eksempel i debatter om evolusjonspsykologi og regnskogsindianernes rolle i kamp mot avskoging og global klimakrise.

Vi undersøker tekster som formulerer og diskuterer forestillingen om «den edle ville» og «naturlige kulturer» fra forskjellige historiske perioder og koloniale kontaktsoner, men supplerer også tekstene med visuelle og materielle kilder. Videre undersøker vi forestillingen om primitivitet og kulturens naturlige grunnlag i kulturvitenskapenes historie og kobler dette til urbefolkningers roller i samtidens strid om klima og bærekraft i Amazonas.

Hva lærer du?

Studenter som følger hele undervisningsopplegget forventes å få

  • teoretisk og metodisk kunnskap om kulturkontakt og interkulturelle oversettelsesprosesser
  • metodisk kunnskap om bruk av visuelle og materielle kilder og intersemiotisk oversettelse
  • kunnskap om rollen til primitivitet og tradisjonalitet i kulturvitenskapenes historie
  • kunnskap om grensene mellom natur og kultur i vestlig kulturtenkning og i samtidige diskurser om klima og økologi

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er for studenter på masterprogrammene Europeisk kultur kultur og Museologi og kulturarvstudier.

Undervisning

Undervisningen består av introduksjonsforelesninger og seminarer som forutsetter forberedelse og stor grad av deltagelse.Hovedveketen av undervisningen vil foregå som seminarer.

Deler av undervisningen foregår på Nasjonalbiblioteket. Undervisningen kan være noe uregelmessig. 

Obligatorisk aktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må det gjennomføres to kvalifiseringsoppgave. En oppgave om en (billed) kilde og en oppgave om teori/oversiktslitteratur.        

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk