KULH4301 – Kulturhistorisk nærlesning II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er viet nærlesning av et avgrenset tekstkorpus innenfor europeisk kulturhistorie. Materialgrunnlaget vil variere mellom hver gang emnet tilbys og kan være hentet fra en bestemt diskurstype eller sjanger, eller knyttet til et avgrenset tema, kulturelt fenomen eller historisk periode.

Tekstene skal utforskes gjennom nærlesning, ut fra ett eller flere perspektiver innen kulturhistorisk fagtradisjon, for eksempel mentalitets-, begreps-, eller kunnskapshistorisk.

 

Tema høst 2019: Skillingstrykk
Skillingstrykk er et materiale med stor historisk verdi. Visene de inneholder er en del av musikkhistorien, men trykkene er også kilder til kunnskap om sosial- og kulturhistoriske forhold, og til mentalitetshistorie og fromhetshistorie. De er en del av bok- og trykkehistorien, samtidig som de kan gi historisk kunnskap om medie- og nyhetshistorie.

Skillingstrykk er små trykksaker, ofte bare et sammenbrettet papirark. Skillingstrykkene hadde sin glansperiode (i nordisk og europeisk sammenheng) fra 1600- til slutten av 1800-tallet. Skillingstrykk kunne bli solgt på markeder, på gaten og av omreisende kramkarer. Oftest inneholdt de en vise som kunne synges på en kjent melodi. De kunne ha en innledende prosatekst og kanskje en enkel illustrasjon. Alle salgbare tekster kunne bli skillingsviser; tematisk spenner de derfor vidt. Skillingstrykkene fortalte om dramatiske hendelser og underlige fenomener: Krig, kometer og kalver med to hoder. De beskrev forbrytelse og kongebryllup, skildret smarte kjeltringer og angrende syndere. De bød på både nyheter, underholdning og oppdragende budskap. De formidlet moralske tanker og kunne fremme politisk satire og samfunnsmessig kritikk. Som genre og medium fikk skillingstrykkene nyheter, informasjon, underholdning og sladder til å sirkulere i samfunnet.

Hva lærer du?

Studentene får inngående kunnskap om tekstkorpuset som utforskes. Gjennom eget arbeid får de erfaring med hvordan teoretiske perspektiver kan anvendes og en viss innsikt i hvordan ulike teorier anvendt på samme materiale kan produsere ulike resultater.

Etter å ha gjennomført emnet behersker studentene tekstanalytisk forskningshåndverk. Gjennom egen praksis har de lært seg å:

  • stille relevante, historisk og teoretisk motiverte spørsmål til tekstene
  • fortolke enkelttekster
  • beskrive og systematisere trekk ved et større korpus.
  • presentere fagstoff både skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer (10 dobbelttimer). Tekstene må være lest på forhånd og studentene må delta aktivt på seminarene i utforskningen av tekstene. Forberedelsene til seminarene er oftest individuelle, men gruppearbeid er også aktuelt.

Obligatorisk aktivitet

Minimum ett forberedt innlegg i form av kommentarer eller spørsmål til en tekst som ikke inngår i materialet for semesteroppgaven er obligatorisk.

Eksamen

Emnet vurderes med semesteroppgave på ca. 10 sider. Oppgaven skal være en historisk og teoretisk motivert analyse av en eller flere tekster. Tekstmaterialet leses på originalspråk eller i en autoritativ oversettelse. Problemstilling for oppgaven utarbeides av studentene i samarbeid med faglærer.

Oppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk