KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er selve masteroppgaven. Masteroppgaven er siste og største stykke arbeid på masterutdanningen og vil strekke seg over et helt år.

Selve oppgaven skal omfatte fra 80 til 100 sider (à ca. 2300 tegn per side). Først og fremst skal den være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Oppgaven skal være en undersøkelse basert på eget feltarbeid eller kildestudium. Den kan også være av teoretisk / metodisk art. Prosjektbeskrivelsen skal være utarbeidet i emnet KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (nedlagt). Du anbefales å velge et tema hvor du kan få spesialisert veiledning.

I tillegg til veiledningen deltar du på «Fagseminar i kulturhistorie» sammen med andre masterstudenter. Her vil det være samlinger omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem utkast for hverandre.

Hva lærer du?

Oppgaven skal representere et originalt forskningsarbeid. Etter innlevert masteroppgave forventes det at du har:

  • tilegnet deg spesiell innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen er tilstrekkelig besvart
  • samlet inn, systematisert og analysert et eget forskningsmateriale
  • gjort bruk av vitenskapelig metode
  • lært å fremstille en lengre sammenhengende akademisk tekst

Karakteren du får viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

For å begynne på masteroppgaven skal du ha opptak på Masterprogrammet i kulturhistorie og museologi, studieretning kulturhistorie. Du må også ha bestått alle de obligatoriske masteremnene under denne studieretning, ikke minst prosjektbeskrivelseemnet (KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (nedlagt)). Til sammen må du ha bestått 60 studiepoeng masteremner. Andre emner enn de som er listet under studieretningen kan også være aktuelle, men må forhåndsgodkjennes.

Undervisning

Det er obligatorisk med veiledning på en masteroppgave, og veiledningen er individuell. Du skal ha inntil 15 timer individuell veiledning. Veileder tildeles av instituttet når prosjektbeskrivelsen er godkjent (når du har fått godkjent oppgaven i emnet KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (nedlagt)). Veiledningsforholdet inngås ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene.

Oppgaveseminar i kulturhistorie er en sentral del av undervisningen og du må delta aktivt. Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelige på faget. Deltakelse er obligatorisk, med mindre du er på feltarbeid eller lignende.

Oppgaveseminar

  • Start 2. semester
  • Obligatorisk deltagelse 6 ganger totalt
  • Fremleggelse av minst et kapittel fra egen oppgave
  • Respons på minst et kapittel, prosjekskisser, intervjuguider eller lignende fra medstudents oppgave

Eksamen

Oppgaven vurderes med bokstavkarakter av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor. Den endelige karakteren fastsettes etter en muntlig eksamen som i hovedsak dreier seg om oppgaven.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Nyttig informasjon om masterstudier ved IKOS finner du her

Her finner du tidligere innleverte oppgaver

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk