Dette emnet er nedlagt

KULT2000 – Kultur og identitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler problematikken omkring kulturell identitet, knyttet til feltene nasjon, etnisitet og religion. Emnet tas i tilknytning til fagemner (innen primærfagene knyttet til Program for kultur og idestudier) som hver for seg tematiserer disse feltene empirisk. Emnet presenterer og problematiserer identitetsbegrep og -problematikk på et mer overordnet nivå.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg teoretisk kunnskap om identitetsbegrepet. Videre skal studenten kunne knytte denne kunnskapen til ulike identitetsskapende prosesser

Emnet gir kunnskap innen feltene kulturelle felleskap og kulturforståelse, og vil således være relevant for arbeid knyttet til flerkulturell problematikk.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emner på 1000-nivå.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang høsten 2005

Eksamen

Siste gang høsten 2005

Undervisningsspråk

Norsk