Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kulturarv er det som en gruppe har overtatt av kultur fra foregående generasjoner, og som fungerer som en felles referanseramme i nåtiden. I moderne samfunn er kulturarv også et offentlig forvaltningsfelt og del av samfunnsmessig og politisk debatt. Den fyller bestemte sosiale funksjoner i nåtiden og tematiserer samtidig sentrale verdisett og tankemønstre. Kulturarvsstudiet behandler brytningene mellom disse ulike aspektene. Studiet fokuserer ikke på kulturarven i seg selv, men skal gi en forståelse av problemfelt der kulturarv fungerer som et prisme i møtet med andre samfunnssektorer. Emnet behandler et utvalg empiriske sakskompleks hentet fra fortid og nåtid, der kulturarv spiller en avgjørende rolle som referanse for argumentasjon og praksis.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg en forståelse av kulturarv som sosialt fenomen, samt analytiske redskap som gjør dem i stand til å forstå forestillinger og metaforer som styrer oppgjørene om kulturarven. Emnet gir kompetanse som danner grunnlag for arbeid med kulturarvsspørsmål i museumssektoren, i forvaltningen, reiselivsnæringen og media. Emnet vil også gi et teoretisk grunnlag for videre studier i emner innenfor Kultur- og idéprogrammet.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefales ikke tatt som første emne. Studenten bør ha avlagt eksamen i minst et emne på 1000-nivå.

Leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Ingen overlapping mot andre emner

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk