Dette emnet er nedlagt

KULT3000 – Humanistisk formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er rettet mot studenter som er i ferd med å avslutte en BA-grad. Emnets formål er å styrke BA-graden som selvstendig utdanning, forberede til MA-studiene eller arbeidsliv. Emnet er et akademisk ferdighetskurs og består av tre temakretser: 1) humanioras kunnskapshistoriske grunnlag og de hermeneutiske tradisjoner innenfor humaniora, 2) kommunikasjonsteori og retorisk analyse, samt 3) spørsmålet knyttet til humanioras plass i dagens samfunn og kultur.

Emnet presenterer metoder for hvordan humanistisk fagkunnskap og humanistiske perspektiver kan presenteres for en konkret målgruppe. Gjennom ulike typer gruppearbeid underveis i semesteret får deltagerne også praktisk samarbeids- og formidlingserfaring (muntlig framlegg, skriving for web-publisering, kontakt med arbeids- og næringslivet, delta i instituttenes informasjonsarbeid etc).

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg økt forståelse (metodisk og teoretisk) for det som særpreger den humanistiske kompetansen og de skal vise at de kan anvende denne forståelsen i en formidlingssammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever avlagt ex.phil. og ex.fac. samt en 80 poengs fordypningsenhet fra HF

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på faglig fordypning innenfor humanistiske fag.

Leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

For å kunne gjennomføre eksamen må studenten ha fått godkjent følgende av faglærer:

  • Et planleggingsnotat i forbindelse med gruppearbeidet
  • Gjennomføre en muntlig fremlegging over tildelt emne
  • Levere en skriftlig evalueringsrapport avslutningsvis
  • Deltagelse på minst 80% av undervisningen er obligatorisk.

Studentenes arbeid vurderes til bestått/ ikke-bestått. Hver student vil ved bestått eksamen tildeles et kompetansebevis hvor det fremgår hvilken teoretisk, metodisk og praktisk kompetanse emnet gir.

Annet

Minimum 8 studenter

Emnet anbefales for alle HF-studenter som del av de 40 frie studiepoengene, gjerne som de siste 10 i BA-graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Uavklart

Eksamen

Uavklart

Undervisningsspråk

Norsk