Institutt for kulturstudiar og orientalske språk

MØNA1300 Litteraturhistorie og språkforhold i Midtausten og Nord-Afrika – vår 2009

Heimeeksamen 25.-28. mai 2009 (3 dagar)

Oppgåvetekst:

Gje ei generell skildring av din fordypningstekst sine viktigaste innhaldsmessige og formelle særtrekk. Knytt desse til samtidige litterære tendensar og til teksten sin sosiokulturelle kontekst, og drøft han i eit litteraturhistorisk perspektiv.

Kort om formatet på oppgåvesvaret
 
Lengd:  omlag 5 sider - totalt ca. 1500 ord, inkludert referanser.

Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman eller lignande) og paginert (sett inn sidetal). Forside kommer i tillegg. Hugs å føre på emnekode, semester og kandidatnummeret på forsida (blir å finne i studentweb ca. 1-2 veker før leveringsfrist).
 
I tillegg til oppgåvesvaret må kvar student levere skjemaet ”obligatorisk erklæring vedr. fusk”. Dette skjemaet lastast ned, fyllast ut og lastast opp i ei eige mappe under Innlevering i Fronterrommet. Det er altså ikke naudsynt å signere for hand på skjemaet. Brukernamnet og passordet som nyttast i Fronter reiknast som ein elektronisk signatur.
 
Nyttig informasjon om Fronter finn du her.
Nyttig informasjon om sitatteknikk finn du her.
 
Har du tekniske problem under innleveringa, så ta kontakt med instituttet omgåande.
 
Lykke til!