Emnerapport H-2016 MØNA2504

  1. I forhold til emnebeskrivelsen ble fokus noe endret. Pensum ble i stor grad beholdt, men mengden betydelig redusert. Den muntlige og skriftlige ferdighetstreningen ble beholdt som obligatoriske aktiviteter. I undervisningen ble det imidlertid i sterkere grad fokusert på hvordan lese forskningslitteratur.Våre studenter hevder ofte at de «ikke har lært noe om teori og metode». Dette semesteret arbeidet vi derfor kontinuerlig med å dekonstruere pensumstekstene. Det vil si å identifisere forfatterens problemstilling, teoretiske perspektiver, metodiske valg, anvendelse av analytiske begreper, osv., og slik ‘oppdage’ at også ‘våre’ pensumstekster gir muligheter for teoretisk og metodisk skolering. Emnet har derfor fokusert både på å lære om ulike sosiale og kulturelle aspekter ved livet i Midtøsten og læring om teori og metode.
  2. Det ble tatt opp 63 studenter. 39 begynte å følge undervisningen. 24-5 møtte aldri. 37 studenter fulgte undervisningen hele semesteret. 35 leverte eksamen og 33 bestod eksamen. A 10, B – 4, C –14, D – 3, E – 2, F – 2
  3. Planlagte endringer:
    • Emnets todelte fokus fungerte positivt, noe studentenes evalueringer bekrefter (nesten alle fylte ut faglærers evaluering). Balansen mellom studentpresentasjoner og lærerundervisning må imidlertid endres noe, dvs. å øke lærers andel av undervisningen. Det vil bli arbeidet for å finne arbeidsmåter som gir studentene muligheter for selvstendig arbeid og muntlig ferdighetstrening, men tatt i betraktning av at en del studenter er på sitt første semester ble dette opplegget vel krevende. Det er også viktig å finne en bedre balanse i tidsbruk på studenters muntlige ferdighetstrening og generell kunnskapsformidling.
    • Emnebeskrivelsen må endres noe.
  4. Periodisk studentevaluering: Faglærer hadde egen studentevaluering som mer enn 30 besvarte. På instituttets evaluering som ble sendt ut etterpå svarte kun 10. Studentene har tydelig ulikt syn på balansen mellom student-/lærerformidling, men det er likevel klart at mange ønsker en større grad av lærerformidling.
  5. Det er første gang faglærer hadde dette kurset og de studenter som påpeker litt forvirrende beskjeder om påmelding til aktiviteter, osv. har helt rett. Det blir derfor viktig med en helt gjennomarbeidet struktur neste semester.

 

Periodisk emnerapport høsten 09 for emnet MØNA2504

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Emnet ble gjennomført i henhold til emnebeskrivelse og undervisningsplan.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

28 studenter tok eksamen mens 18 oppmeldte ikke gikk opp. Karakterfordelingen er temmelig nær en normalfordeling med 2 som fikk A, 7 B, 12 C, 5 D, 1 E og 1 F.

 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Studentene som har gitt tilbakemelding og er i hovedsak positive til emnet, og rundt 2/3 av studentene gir enten 5 eller 6 på undervisning og seminarer (1 = lite fornøyd, 6 = svært fornøyd).

 

Studentene har ikke gitt kvantifisert tilbakemelding på eksamensform men kommentarene her er særlig positive. Erfaringen er at det for de fleste studentene er samsvar mellom essaybesvarelse og flervalgsprøve (det er mappevurdering med 2 essay og en flervalgsprøve, hvor hver besvarelse teller likt for samlet karakter). Erfaringen er at flervalgsprøve er et godt supplement for å kvalitetssjekke at pensum er lest, samtidig som studentene får vist forståelse, heller enn hukommelse, gjennom essayene.

 

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

50 % av studentene gir 5 på pensum, og resten fra 4 til 1. Dette er bolken det scores dårligst på, noe som ikke er helt uventet. Pensum var nytt og muligens i overkant ambisiøst for dette nivået. Enkelte artikler vil tas ut neste semester og sannsynligvis vil to av de tre bøkene endres. Erfaringen er at både Veiled Sentiments og Islamist Mobilization fra Møna1504 fungerte bedre enn Veil: Modesty, Privacy and Resistance og Muslim Politics fra denne gangen.

Diskusjonen/artiklene om orientalisme, oksidentalisme, omvent orientalisme med mer fra MØNA1504 bør også tas inn igjen på kultur og politikk bolken.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Emnet var nytt etter at MØNA1504 var komprimert til tre forelesninger på introduksjonsemnet MØNA1000. Det innebar at størstedelen av pensum var nytt.

Emnet var delt opp i tre bolker med en hovedbok for hver bolk heller enn en hovedbok for hele kurset.

 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Se 4.

 

 

  

Dag Tuastad