Periodisk evalueringsrapport vår 2012

1. Ble emnet stort sett gjennomført etter planen?

Ja.

2. Statistikk for emne
 hvor mange studenter tatt opp  (24)
 tok eksamen  (19), hvorav en som var ”hospitant” fra IAKH)
  karakterer (A 3, B 7, C 4, D 4, E 1)

3. Beskriv kort eventuelle behov for endringer til neste gang (pensum,
forelesninger, vurderingsform eller annet)

Siste seminar med opponentkommentarer kan være problematisk. En del hopper av, noen rett før seminaret, slik at emneansvarlig må endre på parene som skal opponere mot hverandre. Ved oddetall må også emneansvarlig være opponent for en av kandidatene, men det går jo.

Min erfaring etter å ha hatt dette emnet to ganger,er at opponentvirksomheten bør foregå ved at to og to snakker sammen og at jeg kommer innom hver ”gruppe”. I plenum går det ikke, av tidsmessige grunner.

En løsning på dårlig frammøte er at dette seminaret gjøres obligatorisk, noe jeg tror vil virke bra.

Et annet spørsmål er om hvor lang tid før innlevering studentene kan få svar på spørsmål via mail. Jeg har opplevd at noen prøver å sikre seg gjennomlesning av enkelte deler av oppgaven lenge etter siste seminar mens andre vil ha innspill helt mot slutten, før innlevering. Jeg har tatt dette på ”feelingen” ikke minst ved å se på hvem som virkelig gjør en innsats og hvem som vil prøve å utnytte situasjonen på best mulig måte. Kanskje kan man sette en deadline for når emneansvarlig ikke lenger er tilgjengelig. (Unntatt i krisesituasjoner selvfølgelig).


Sjekkliste

1. Sjekk om emnebeskrivelsen gir et godt bilde av emnet

2. Sjekk om emnebeskrivelsen er god og gir nødvendig informasjon.

Ett problem er at det bare står antall sider tegn, i tillegg til tittelside og referanseliste. Noen blander sammen litteraturliste med referanser/fotnoter. Det kan kanskje presiseres at fotnoter ikke teller med på words ordtelling, for de som er vant til å fotnoter og ikke parenteser.

3. Sjekk at emnet passer inn i emnegruppen

Det gjør det.

Jan-Erik Smilden

2/9-2012

 

 

 

Periodisk emnerapport høsten 09 for emnet MØNA3000

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Emnet ble gjennomført i henhold til emnebeskrivelse og undervisningsplan. Eneste endring var at avsluttende seminar ble avlyst hvor heller studentene fikk individuelle, skriftelige tilbakemeldinger i Fronter på endelig innlevering. Dette fordi det bare var tre som leverte endelig utkast.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Jeg har ikke data om hvor mange som var oppmeldt i utgangspunktet. 5 av 6 eksamensmeldte tok eksamen. Av disse fikk 3 B, en C og en D. Overkanten av B kan skyldes at de som tok emnet dette semesteret var de som var mest motiverte til å jobbe, samt at med relativt få studenter gis det muligheter for mer grundige tilbakemeldinger underveis. 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Studentene var godt fornøyd med emnet og undervisning. 4 av 5 gir 5 eller 6 for emnet som helhet og undervisning (1 = lite fornøyd, 6 = svært fornøyd).

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Alle studentene leverte ikke inn alle utkast underveis til tross for at det bare var fire innleveringer. En grunn til at ikke alle leverte kan være at det var for ambisiøst med to innleveringer av hele utkastet underveis, noe som muligens vil endres neste semester.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?   

Iom at emnet er nytt har det denne gangen vært viktigere å høste erfaringer enn å ha et særlig fokus på studiekvalitet.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

I møte med emneansvarlig for våren 2010 er det foreslått innleveringer av tre kortere, en sides skisses underveis, før et endelig utkast mot slutten av semesteret. Dette kan gjøre at flere jobber mer kontinuerlig med essayet gjennom hele semesteret og at de blir mer bevisste ulike aspekter av essayet (hypotese, drøfting og argumentasjon, konklusjon).

 

Dag Tuastad