Dette emnet er nedlagt

MØNA4502 – Sett nedenifra: Nyere studier av folk og samfunn i Midtøsten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet tar vi for oss nyere feltarbeidsbaserte studier fra Midtøsten og Nord-Afrika. Emnet har som mål å gjøre studentene kjent med ulike analytiske retninger; bruk av ulike begreper og teoretiske vinklinger. Emnet har også som mål å trene studentene i å analysere forholdet mellom monografienes problemstillinger, metodiske valg og analyse av innsamlede data.

Våren 2015 vil hovedtemaene være æresdrap og forsoningsmekanismer blant palestinere i Israel; kjønn, shia-islam og modernitet i Libanon; og kulturelle konstruksjoner av vold blant palestinere.

Hva lærer du?

Økt kunnskap om MØNA-områdets etnografi. Trening i analytisk lesing av vitenskapelige arbeider. Bedre forståelse av metode og analyse. Skrivetrening i form av at utkast til essay kommenteres av faglærer underveis før de ferdigstilles.

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter studierett på masterprogram på HF eller SV. Studenter på masterprogrammet på Asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten og Nord-Afrika, har førsteprioritet dersom emnet blir fullt (maks 15 studenter).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter studierett på masterprogram på HF eller SV, samt gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger både på områdeemner og kultur/samfunnsfagemner fra bachelornivå.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (5 dblt) og seminarer (5 dblt) som strekker seg over hele semesteret. Detaljert undervisningsplan blir lagt ut på semestersiden i begynnelsen av semesteret.

Etter en innledningsforelesning om antropologien om Midtøsten vil hver bok hver for seg bli diskutert over to seminar. Etter diskusjonen skriver studentene et faglig essay basert på refleksjon omkring et eller flere temaer fra boken. Essayet kan også være en bokanmeldelse. Det vil så bli gitt en skriftlig tilbakemelding på essayet fra faglærer gjennom Fronter. Deretter behandles neste bok ut fra samme opplegg. De ferdigstilte essayene leveres endelig inn ved semesterslutt.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med tre oppgaver á 3 til 5 sider, maks 2000 ord. Oppgavene vil bli evaluert og kommentert. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Endelig karakter vil være gjennomsnittet av de tre innleveringene.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

MØNA4502 periodisk evaluering V08
Underveisevaluering MØNA4502

Annet

Emnet inngår i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning HFM2-AAS008, eller som enkeltemne i andre masterprogrammer i språk-, kultur- eller samfunnsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk