Dette emnet er nedlagt

MØNA4502 periodisk evaluering V08

Periodisk emnerapport vår 2008; MØNA4502

 

Hovedlinjer

Organiseringen av kurset er å diskutere pensumlitteratur på seminar, hvoretter studentene skriver tre essay som de får tilbakemelding på underveis og leverer endelig ved semesterslutt. I hovedtrekk fungerer dette bedre nå enn tidligere.

            Et punkt som det er enkelte uklarheter rundt er studentenes refleksjonsessayer. Muligheten for studentene til å skrive om temaer som pensummonografiene tar opp har gjort at enkelte essay nesten ikke har forholdt seg til selve monografien.

 

Evaluering

Av vurderingene fikk en karakteren A, tre B en C, og en E. Studenten som fikk E hadde ikke levert inn tre utkast underveis.

            I forhold til relativt høy deltagelse på seminarene og diskusjonenes relativt høye nivå, stemmer karakterene med mitt inntrykk av nivået.

 

Evaluering av pedagoger

Emnet ble vurdert og diskutert av pedagoger på kurset universitetspedagogikk. Det ble diskutert kriterier for tilbakemeldinger, der form og skrivestil ble vektlagt, ryddighet i tekst med mer, heller enn bare rent faglige tilbakemeldinger. Dette var et nyttig innspill, og noe studentene også trakk fram viktigheten av i sine tilbakemeldinger.

           

Studentenes tilbakemelding

Bare en student svarte på periodisk evaluering.

            Underveisevaluering ble foretatt i mars. Studentene var positive til organisering av emnet, særlig til å få konkrete tilbakemeldinger på sine utkast. Refleksjonsessay om monografiene med egne definerte problemstillinger ble diskutert. Studentene foretrakk å kunne definere egne temaer, samtidig som de også ønsket oppgitte problemstillinger.

           

Fremtidige endringer

Det vil bli vurdert å lage konkrete oppgavetekster for hver monografi som et alternativ til egne definerte refleksjonsessay.

 

Dag Tuastad