Dette emnet er nedlagt

MØNA 4505 Vår 2015

MØNA4505 – Nye temaer i Midtøstenstudier

Al-Qaida og militant Islamisme i den arabiske verden
Emneansvarlig: Brynjar Lia

Kort om emnet

Dannelsen av al-Qaida og utbredelsen av militante islamistbevegelser har hatt betydelige ringvirkninger for samfunn, kultur og politikk i Midtøsten de siste tiårene.

Dette kurset tar sikte på å gi en bred innføring i framveksten av og rollen til militante islamisme i ulike deler av den arabiske verden fra 1970-tallet fram til i dag. Militante islamister eller «jihadister» forstås her som deltakere i transnasjonale voldelige bevegelser som kjemper for islamsk revolusjon og frigjøring fra det de oppfatter som vestlig hegemoni og okkupasjon. Under samlebetegnelsen «jihadisme» skjuler det seg imidlertid et mangfold av retninger og grupperinger med ulik historie og bakgrunn. På tross av deres transnasjonale organisering og pan-islamske ummah-orienterte retorikk er jihadistgruppene i betydelig grad påvirket av sine nasjonale og lokale omgivelser.

Hva lærer du?

Kurset vil belyse hvorfor og hvordan de ulike retningene av dagens jihadistbevegelse i den arabiske verden oppstod. Pensumlitteraturen har et fokus på mikronivået der historiene og erfaringene til enkeltaktører og mindre grupper står i sentrum, samtidig som deres lokale og nasjonale kontekst i betydelig grad betones. Kurset vil gi et innblikk i bevegelsenes politisk-ideologiske selvforståelse, dets teologiske fortolkninger, samt interne stridsspørsmål og konfliktlinjer. Organisasjoner og grupper fra flere land i regionen studeres, herunder Egypt, Saudi Arabia, Jemen, Algerie, Syria, Irak, Libanon og Palestina. Igjennom hele kurset vektlegges jihadistbevegelsens rolle og selvforståelse i forhold væpnete konflikter i regionen. Bevegelsens virke og betydning utenfor regionen vil få mindre oppmerksomhet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper
Emnet krever opptak til masterprogram og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper
Studentene forventes å ha gode forkunnskaper om Midtøstens moderne historie og politisk islam. Det er anbefalt å ta MØNA4522 - Politisk islam og/ eller MØNA1000 – Arabisk vår, men aldri sommer? Hvordan forstå Midtøsten før man begynner på emnet.

Leseferdigheter i arabisk er ingen forutsetning for kurset, men vil være en fordel.

Undervisning
Undervisningen er basert på forelesning/seminarer og vil vare fra midten av semesteret (februar-mai). Detaljert undervisningsplan og pensumliste vil foreligge før semesterstart.
 
Eksamen
Emnet vurderes med en 4-timers skoleeksamen.
 
For å gå opp til eksamen må obligatorisk kvalifiseringsoppgave være levert innen gitte frister og godkjent av faglærer.

 

 

Publisert 8. des. 2014 14:08 - Sist endret 11. des. 2014 08:45