periodiskevaluering.html

Periodisk evaluering Høst 2011

Hovedlærer: Brita Brenna
Andre forelesere: Mary Bouquet, Anne Eriksen, Claudia Lentz, Ragnar Pedersen, Chris Whitehead
 

Emnet ble gjennomført etter planen. 14 studenter var påmeldt, og 14 besto, snittkarakter var C.


Ingen store justeringer vurderes. Pensumet bør revurderes noe med hensyn til teori, og en eller to forelesninger til bør brukes til gjennomgang av teorier. Karaktersnittet var litt under det vi kunne ønske, og det vil være ønskelig å ha minst ett seminar til for å arbeide mer med formatet og innhold i essayet. Det er svært ønskelig å opprettholde ekskursjonen til Maihaugen og Domkirkeodden. Antallet gjesteforelesere var større enn det normalt vil være, men det er ønskelig å ha gjesteforelesere nettopp fordi emnet skal gi en bred innføring i en rekke ulike museumstypers teori og historie. Undervisningen hadde relativt stor vekt på tidlig i semesteret, og det vil være ønskelig å ikke ha for tett undervisning tidlig, ganske enkelt fordi studentene ikke fikk lest noe pensumlitteratur på forhånd. Eksamensformen passer utmerket, og emnebeskrivelsen gir et godt bilde av tilbudet.


Studentevalueringene var positive til opplegg og pensum. Gjesteforeleserne ble framhevet som veldig gode og viktige, og et ble understreket at de bidro rett inn i progresjonen i emnet. Ekskursjon ble også framhvet som lærerik. Noe mer diskusjon ble etterspurt, det ble også et bredere spenn i det teoretiske pensumet.  Evaluerings- og eksamensform ble vurdert som velegnet.
 

Periodisk evaluering Høst 2010

Emnet er del av den nystartete studieretningen for master i museologi og ble gitt første gang høsten 2010 i forbindelse med oppstart av studieretningen. Emnet er ett av to introduksjonsemner til masteren og undervisningen er tett knyttet opp til MUSE4002. Det skal gi en historisk og teoretisk innføring i faget. Tilbakemeldingene fra studentene er at dette har fungert godt, og alle de innleverte nettskjemaene har gitt grad 5 i generell karakteristikk for emnet. Svarprosenten var imidlertid lav, 5 av 14 studenter.


Emnet  følger en relativt tradisjonell mal med 7 dobbelttimer med forelesninger, 4 dobbelttimer med seminar og i tillegg et firetimers seminar med tre ulike innledere på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I tillegg var det faglig opplegg på en fulldags-ekskursjon til Domkirkeodden på Hamar og Maihaugen på Lillehammer.  Eksamensform var et essay på 10 sider, der studentene fikk oppgaven ved semesterstart, og de arbeidet med det gjennom høsten.  Det er en god eksamensform for emnet.


Pensumet er komplisert og krever at studentene behersker god engelsk og er villig til å tilegne seg til dels teoretisk vanskelige tekster. Pensumet er også bredt når det gjelder tilnærminger.  Men dette har likevel fungert bra.


Emnet fikk gode evalueringer og eksamensresultatene var bra. Muntlige tilbakemeldinger fra studentene tyder også på at det har fungert svært bra. Studentene påpeker at det at ingen tilbakemeldinger gis individuelt men bare i seminarform krever engasjerte studenter, noe som er helt riktig.


Emnet MUSE4002 har en helt annen arbeidsform med mye seminarer, flere mappeoppgaver og ekskursjoner. Denne ”arbeidsdelingen” mellom emnene vil det være en fordel å videreføre, og den viktigste endringen for dette emnet  vil være å legge opp til en eller to regulære forelesninger til, men også spesielt å beholde ekskursjonen som ga et godt læringsutbytte i forhold til folkemuseumsproblematikk. Det er bare grunn til å foreta mindre justeringer av pensum.


Forsøket med en egne wikisider for kullet av studenter har på mange måter fungert bra, men det er mindre problemer som må løses i forhold til hvor og hvordan opplysninger gis, siden det nå er for mange steder for studentene å hente informasjon.
 

Publisert 14. juni 2011 12:25 - Sist endret 20. feb. 2012 12:57