MUSE4990 – Masteroppgave i museologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et større selvstendig forskningsarbeid som skal vise gode kunnskaper om og bidra til det museologiske forskningsfeltet. Den kan være av teoretisk/metodisk art eller basert på feltarbeid eller kildestudium. Du bør tenke på oppgaven fra du begynner på studiet, men skrivingen av oppgaven vil foregå i de to siste semestrene av masterløpet.Omfanget skal være på 80-100 sider med omtrent 2300 anslag per side.

Gjennom semester 3 og 4 organiseres det obligatoriske kollokvier der oppgavetekster blir diskutert i fellesskap.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven vil du få ferdigheter i argumenterende, kilde-kritisk og problem-orientert forskningsarbeid. Det vil gi innsikt i hvordan kunnskap skapes og du vil lære å bedømme dine egne ferdigheter. En viktig side ved masteroppgaven er å lære og å beherske språket og den akademiske sjangeren. Du vil også få trening i å presentere og legge fram forskning.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til studieretning for museologi. Studenten må ha avlagt de obligatoriske emnene på masternivå.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til studieretningen i museologi

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Undervisning

Arbeidet med oppgaven skjer gjennom individuell veiledning på til sammen 15 timer. Tildeling av veileder skjer i forbindelse med prosjektbeskrivelsesemnet i 2. semester.

Oppgaveseminar i museologi er en sentral del av undervisningen og du må delta aktivt. Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelige på faget. Deltakelse er obligatorisk, med mindre du er på feltarbeid eller lignende.

Oppgaveseminar:

  • Start 3. semester
  • Obligatorisk deltagelse 6 ganger
  • Fremleggelse av minst et kapittel fra egen oppgave
  • Respons på minst et kapittel fra medstudents oppgave

Eksamen

Oppgaven vurderes med bokstavkarakter av en intern faglærer (som ikke er veileder) og en ekstern sensor. Den endelige karakteren fastsettes etter en muntlig eksamen som i hovedsak dreier seg om oppgaven. Det brukes bokstavkarakterer som graderes fra A-F hvor A er best og F er stryk.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Det er mulig å levere inn ferdig oppgave når som helst i løpet av året, men for at vi skal kunne garantere deg sensur/avsluttende muntlig eksamen i det semesteret du leverer, gjelder følgende frister:

Vårsemester: 1.juni. Høstsemester: 1.desember

Begrunnelse og klage

Annet

Nyttig informasjon om masterstudier ved IKOS finner du her

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Individuell veiledning

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)