MUSKUL4210 – Metoder innen museumsstudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i ulike metoder for studier av museer. Du vil få et godt grunnlag for å velge passende metoder i arbeidet med masteroppgaven. I løpet av emnet skal du utarbeide en prosjektbeskrivelse. Du vil få veiledning i å formulere en problemstilling, og finne frem til materiale og metoder som står i samsvar med problemstillingen. Du vil også få en innføring i masterstudiets ulike faser, og du skal lage en fremdriftsplan for masterstudiet. Du vil bli kjent med biblioteks- og arkivressurser i Oslo-området.

Hva lærer du?

Du skal:

  • lære sentrale metoder for forskning innen kritiske museumsstudier
  • lære å velge, avgrense og formulere tema for MA-oppgaven
  • lære å planlegge gjennomføringen av MA-prosjektet
  • trenes i å presentere dine planer for prosjektet
  • lære å søke etter relevant forskningslitteratur og andre kilder som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet
  • utdype dine kunnskaper om sjangre for akademiske tekster
  • fordype dine innsikter i godt kildebruk og god sitatteknikk, samt i utformingen av referanser og litteraturliste

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk for studenter som har valgt spesialisering i museologi på Masterprogram i museologi og kulturarvstudier. 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet for museologi og kulturarvstudier er en forutsetning.

Minst 50% av de obligatoriske emnene som går om høsten må være fullført.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminarer gjennom hele semesteret. Undervisningen vil bli konsentrert til hel-/halvdagsseminar.

Deler av undervisningen vil være sammmen med MUSKUL4110 – Metoder innen kulturarvstudier  

Detaljert undervisningsplan vil bli publisert før semesterstart.  

Eksamen

Mappeinnlevering.

Mappeinnleveringen inneholder oppgaver knyttet til metodeforståelse og datainnsamling. I tillegg skal det utarbeides en prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal være på inntil 5 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom).

Samlet skal mappeinnleveringen være på 10 sider

Tidligere sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk