MUSKUL4910 – Utstillingsproduksjon - teori og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva innebærer det å lage en utstilling? I løpet av emnet vil studentene sammen planlegge og produsere en utstilling, og slik få innblikk i de ulike sidene ved et utstillingsprosjekt. Sentrale spørsmål er hvordan planlegge, organisere og bygge en utstilling? Og videre hvordan markedsføre og formidle en utstilling til ulike grupper? Emnet tilbys i samarbeid med Kulturhistorisk museum, der fagpersonalet vil gi undervisning i praktisk utstillingsplanlegging. Du vil også møte ulike perspektiver på materiell kultur og på utstillingsmediet. Viktige teoretiske komponenter er spørsmål om hvordan man kan bruke utstillinger som redskap for å skape ny viten, og hvilke etiske problemstillinger som er viktige å ha et bevisst forhold til.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal du:

  • ha praktisk erfaring med å lage en utstilling og kjenne de viktigste fasene i en utstillingsproduksjon
  • kunne gjennomføre og evaluere et prosjekt gjennomført i gruppe
  • kjenne til ulike utstillingsspråk og utstillingsmåter og kunne kritisk bedømme dem
  • kunne reflektere teoretisk over utstillingsmediets muligheter og begrensninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter som ønsker å melde seg til emnet etter første runde av undervisningsopptaket må kontakte studiekonsulent for manuell oppmelding dersom det er ledig kapasitet på emnet.

 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningsaktiviteten.

Undervisningen vil bestå av obligatoriske undervisningsdager på Kulturhistorisk museum i forberedelsesfasen. I produksjonsfasen for utstillingen forutsettes det at du deltar i arbeidet på heltid.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Eksamen vil foregå i grupper og vil bestå av framleggelse og refleksjon over det ferdige utstillingsproduktet og gruppeprosessen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk