Periodiske emnerapporter

Periodisk emnerapport REL1003 høst 2017

Grunnlagsmateriale for emnerapporten

Grunnlagsmateriale for denne rapporten er emnebeskrivelsen, materiale fra administrativ avdeling, 90 individuelle tilbakemeldinger fra studenter, samt egen underveisevaluering som emneansvarlig.

Emnebeskrivelsen

Emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av omfanget av dette 20 studiepoengsemnet. Emnet krever engelskkunnskaper (pensum delvis på engelsk). Emnet egner seg godt som et første møte med religionsvitenskap og med HF-fakultetet.

Statistikk

Høsten 2017 gikk 139 studenter opp til eksamen. Snittkarakter ble C. 15 stk. fikk høyeste karakter A og 12 stk. strøk (F).

Pensum

Studentenes tilbakemeldinger viser store uenigheter angående pensum. Noen liker en del av pensum og misliker andre deler, andre har motsatt oppfatninger og har hatt stort utbytte av de delene enkelte forkaster. Lærerne driver et pågående arbeid for å finne gode lærebøker som er både utfordrende og tilgjengelige for studentene.

Undervisning

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret. Forelesninger kombineres med seminarer i mindre grupper hvor det er mulig å diskutere fagtema. Alle studentene leverer to kvalifiseringsoppgaver. Den første bygger på egen observasjon i et trossamfunn, i den neste bruker studentene teoretiske modeller for å utdype innsamlet materiale. Denne kombinasjonen av kvalifiseringsoppgaver fungerte meget godt i 2017.

Eksamen

Semesteret ble avsluttet med en seks timers skoleeksamen.

Tilbakemeldinger

Skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra studentene vitner om at studentene er jevnt over meget godt fornøyde. Emnet fungerer som en introduksjon til faget religionsvitenskap. I løpet av undervisningen treffer studentene de fleste av lærerne som underviser på faget, og de får en smakebit av ulike undervisningsmetoder og ulik tematikk knyttet til de store verdensreligionene.


Periodisk emnerapport REL1003 høst 2014

Denne emnerapporten er skrevet på bakgrunn av gjennomføringsfakta fra administrasjonen på IKOS, rapport fra seminarleder, tilbakemeldinger fra studentene, samt egne erfaringer som emneansvarlig.

Gjennomføring

Gjennomføring av emnet har fulgt emnebeskrivelsen. Forelesningene ble kombinert med seminarer hvor studentene var delt i mindre grupper. En mindre gruppe studenter valgte å gjennomføre emnet uten å følge seminarer. Alle hadde samme seminarleder, mens forelesningene ble gitt av ulike faglige spesialister.

Statistikk 2014

115 studenter meldte seg opp til eksamen. 100 møtte til eksamen. Snittkarakteren ble C.

6 strøk på eksamen, mens 9 fikk høyeste karakter (A).

Mulige endringer

Emnet er et 20-vekttallsemne, med et stort pensum og mye undervisning. Emnet er ofte studenters første møte med Blindern og med faget religionshistorie. Utfordringer kan derfor være mange. På grunn av et til dels vanskelig pensum er dette under omarbeiding.

Tilbakemeldinger fra studentene

Muntlige tilbakemeldinger fra studentene om emnet har vært svært gode. Det var kun et lite antall som fylte ut et tilbakemeldingsskjema på nettet og blant dem var det flere som ga uttrykk for at de ønsket et annet undervisningsopplegg. Noen ønsket større utfordringer, andre mer tilrettelegging. Lærerkollegiet vil ta med seg spesifikke forslag som vil bli vurdert i forhold til undervisningen i 2015.

Nora Stene – emneansvarlig 2014


Periodisk emnerapport REL1003 høst 2011

Denne emnerapporten er skrevet på bakgrunn av gjennomføringsfakta fra administrasjonen på IKOS, inklusiv tilbakemeldinger fra studentene, samt egne erfaringer som emneansvarlig. Gjennomføring

Gjennomføring av emnet har fulgt emnebeskrivelsen. Forelesningene ble kombinert med seminarer hvor studenten var delt i mindre grupper. Alle hadde samme seminarleder, mens forelesningene ble gitt av ulike faglige spesialister.

Statistikk 2011

127 studenter meldte seg opp til eksamen. Snittkarakteren ble C.

Mulige endringer

Emnet er et 20-vekttallsemne, med et stort pensum og mye undervisning. Emnet er ofte studenters første møte med Blindern og med faget religionshistorie. Utfordringer kan derfor være mange. Erfaringer fra høst 2011 vil bli diskutert både med hensyn til endringer i pensum og hvordan undervisningen kan ligge så nær opp til studenters behov som mulig.

Tilbakemeldinger fra studentene

Tilbakemeldinger fra studentene om emnet har vært gode. Over 80 % av dem som har gitt skriftlig tilbakemelding (46 stk) melder at de har vært godt eller meget godt fornøyd med emnet. Mange har også spesifikke forslag som vil bli vurdert i forhold til undervisningen i 2012.

Nora Stene – emneansvarlig 2011


Periodisk emnerapport REL1003 høst 2008

PERIODISK EMNERAPPORT: HØST 2008

REL1003 INNFØRING I SAMMENLIKNENDE RELIGIONSSTUDIER

A.  Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden

  1. Ingen avvik fra emnebeskrivelsen. Men noen av artiklene i pensumboka til Heelas: ”Religion, modernity and postmodernity” ble strøket fra pensumlista, ettersom de syntes lite velegnet for et innføringskurs av denne typen. Opplysninger om denne endringen ble gitt på emnesidene og på første forelesning.
  2. Ingen kommentar.
  3. Pensumboka til Kessler, ”Studying Religion”, får jevnt over god attest. Ellers ingen kommentar.
  4. Mye tyder på at fire dobbelttimer seminarundervisning er for lite på et 20-poengs kurs som dette, trolig bør antall timer dobles, og det må sikres at det blir bedre samsvar mellom romstørrelse og antall deltakere.
  5. Ingen kommentar

B.  Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Jf. merknad om seminarundervisningen (punkt 4 ovenfor). Bortsett fra pensumboka til Heelas (jf. punkt 1 ovenfor) synes det meste av pensumlitteraturen å fungere noenlunde tilfredsstillende.

Blindern, 17. februar 2009

Sigurd Hjelde

Emneansvarlig lærer

Publisert 30. jan. 2015 08:14 - Sist endret 3. jan. 2018 11:24