Semesteroppgave REL1003 H10.html

Oppgave 1

Bokmål:

Sammenlign menneskesynet i to eller tre religioner.

Nynorsk:

Samanlikn menneskesynet i to eller tre religionar.

 

eller

 

Oppgave 2

Bokmål:

Mange vesteuropeere synes å ta det for gitt at den sammenhengen mellom modernisering og sekularisering som kjennetegner deres egen verdensdel, også gjelder for de andre. Til dem har religionssosiologen Peter Berger dette å si:

”On the contrary, the rest of the world is as furiously religious as ever, and possibly more so.” (i: A Far Glory: The Quest for Faith in an Age of Credulity, New York 1992, s. 32)

Gjør kort rede for bakgrunnen for dette utsagnet og drøft deretter i
hvilken grad Berger her gir en rimelig vurdering av religionens rolle i
verden i dag.

Nynorsk:

Mange vesteuropearar synest å ta det for gitt at den samanhengen mellom modernisering og
sekularisering som kjenneteiknar deira eigen verdsdel, også gjeld for dei andre. Til dei har religionssosiologen Peter Berger dette å seie:

”On the contrary, the rest of the world is as furiously religious as ever, and possibly more so.” (i: A Far Glory: The Quest for Faith in an Age of Credulity, New York 1992, s. 32)

Gjer kort greie for bakgrunnen for denne utsegna, og drøft deretter i kva grad Berger her gir ei rimeleg vurdering av religionen si rolle i verda i dag. 

Publisert 31. aug. 2010 15:40 - Sist endret 31. aug. 2010 15:49