Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport REL1030 H08

Emnerapport REL1030 Buddhismen

 

I forbindelse med at en konferanse om østasiatisk buddhisme og zen ble holdt ved IKOS ved semesterstart, ble flere forelesninger om regional buddhisme gitt av IKOS-ansatte (Braarvig, Anderl, Havnevik, Teeuwen og Eifring), og opplysning om disse forelesningene ble gitt på emnesidene. I tillegg informerte IKOS om at en rekke forelesninger om buddhismen i Øst-Asia ble holdt av gjesteforskere. Det ble derfor en intensiv start på kurset med forelesninger som var ment som en inspirasjon for studentene. Undervisningen ble ellers gjennomført etter planen i emnebeskrivelsen.

Det var 30 studenter som fulgte kurset, og i snitt var det ca. 20 studenter på forelesningene. Det ble holdt én seminargruppe. Enkelte studenter meldte fra om at de ikke kunne møte på forelesninger og seminarer pga. andre forpliktelser. Studentenes programtilhørighet var ukjent for hovedlærer, som heller ikke visste hvilken fagbakgrunn studentene hadde. Studentene deltok i undervisningen med spørsmål, og de virket interessert i emnet.

Hovedlærer gjorde utstrakt bruk av powerpoint under forelesningene. Tekst ble kombinert med bilder for å gjøre forelesningene mer interessante og levende. Etter ønsker fra studentene ble powerpoint-presentasjonene lagt ut i Fronter, og flere studenter var svært fornøyd med denne løsningen. En student ønsket at presentasjonene ble lagt ut før forelesningene, og en student ønsket forslag til tekstlesing før hver forelesning. For flere av studentene ble powerpoint-presentasjonene en lesehjelp som synes å ha inspirert til egeninnsats. Hovedlærer er fornøyd med powerpoint som pedagogisk virkemiddel, men det er mulig at ferdiglagede presentasjoner gir for lite rom for improvisasjon. Forelesningene om mahayana-buddhismen var forskningsbaserte.

Forelesninger, seminar, Fronter og kursets hjemmeside ble brukt for å informere studentene. Det var god kommunikasjon mellom hovedlærer og seminarlærer, og hovedlærer er godt fornøyd med tolærersystemet. Studentene var svært fornøyd med seminar-undervisningen, men ønsket flere forelesninger og seminarer. Det ble foreslått at oppgaver bør gis før seminarene slik at studentene får tid til å forberede seg. Oppgaveløsing fungerte ellers bra. De som deltok i seminarene var godt forberedt og deltok aktivt. Det var uproblematisk å få studentene til å legge fram deler av pensum i seminarene.   

Tidligere har flere studenter uttrykt at grunnboken, Peter Harvey: An Introduction to Buddhism; Teachings, History and Practices 1990, er tung og krevende. En lettere og mer pedagogisk innføringsbok, Charles S. Prebish and Damien Keown: Introducing Buddhism 2006, ble ført opp på leselisten som erstatning for Harvey like før semesterstart. Hvert avsnitt i Prebish og Keown avsluttes med en oppsummering og spørsmål til teksten. Boken ble også brukt aktivt i seminarene, og studentene virker fornøyd med denne løsningen. For å fange studentenes interesse for buddhismen anvender hovedlærer også en illustrerte innføringsbok (også oversatt til norsk), med artikler skrevet av internasjonalt anerkjente buddhismeforskere. Ettersom et par av bøkene er delvis overlappende, bør pensum vurderes på nytt. En student ønsket buddhistiske tekster på leselisten. 

To studenter møtte ikke til eksamen og en avbrøt. 26 studenter besto kurset og besvarelsene var jevnt over gode. Elleve studenter besvarte rapporteringsskjema. Flere av studentene mente at de fikk for lite undervisning (for få forelesninger og seminarer) og ønsket mer dialog med lærerne. De fleste var godt eller svært godt fornøyd med kurset. Fem studenter var mellomfornøyd med egen innsats, mens seks studenter var fra godt til svært fornøyd med egen innsats. Studentene var fornøyd med informasjon om emnet. Flere studenter ønsker mappe, semesteroppgave eller hjemmeeksamen, mens to studenter var  fornøyd med skoleeksamen.