Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport REL1060 V09

Periodisk emnerapport REL 1060 Antikkens og senantikkens religioner – vår 2009 – ved emneansvarlig Jonas Bjørnebye.

 

 

Kurset ble avholdt etter oppgitt plan, men innholdet i forelesningene ble tilpasset emnekravene for å dekke de av kravene som ikke samsvarte med pensumlitteraturen. Emneansvarlig holdt alle forelesninger og seminarundervisning.

 

Forelesningene fungerte godt, og 64,3 % av studentene som svarte på den periodiske evalueringen har gitt forelesningene karakter 5 eller 6. Studentene ønsker i hovedsak flere forelesninger, og flere av studentene har bemerket at noen av forelesningene behandler stoff som ikke er dekket i pensumlitteraturen. Dette punktet er dekket mer utfyllende nedenfor.

 

Emnet dekker en periode på omkring tusen år, et svært stort geografisk område preget av stor kulturell variasjon, og ikke minst svært mange grunnleggende og omfattende endringsprosesser i europeisk religionshistorie. Dette førte naturlig nok til at forelesningene ble svært konsentrerte i formen, og at hver forelesning innholdt svært mye informasjon. Noen av studentene bemerket at de følte at det ble i overkant mye informasjon i hver forelesning, og at de ønsket at foreleseren brukte mer tid på noen sentrale emner. Dette lot seg dessverre ikke gjennomføre da det var viktig å få dekket alle kunnskapskravene i emnebeskrivelsen, og særlig de kravene som gikk ut over pensumlitteraturen. Dersom det viser seg å være praktisk mulig, bør det vurderes å legge inn flere forelesninger.

 

Det var generelt godt oppmøte på forelesningene, men forholdsvis lavt oppmøte på seminarundervisningen. Videre var nok mange av studentene ikke helt modne for et opplegg der studentene selv deltok aktiv i seminarundervisningen, og den delen av seminarundervisningen som tok form av ”mini-forelesninger” fungerte klart best. Deler av seminarundervisningen gikk også med på å gi studentene en grunnleggende forståelse for kritisk lesning og akademisk skriving, noe de nok hadde hatt utbytte av en innføring i på et tidligere tidspunkt i studieløpet.

 

Studentene som møtte på forelesningene og på seminarundervisningen var i hovedsak interesserte og aktive, og særlig en gruppe på 10-15 studenter deltok aktivt med spørsmål og kommentarer underveis. Studentenes kunnskapsnivå ligger generelt høyt, og flere av studentene er svært dyktige, noe som også gjenspeiles i den høye kvaliteten på flertallet av kvalifiseringsoppgavene og det høye karaktergjennomsnittet på skoleeksamen.

 

Emnet REL 1060 slik det er i dag oppfattes av studentene som svært krevende. Slik emnet fremstår helhetlig burde kurset gitt flere studiepoeng og burde nok legges på 2000-nivå. Emnekravene og pensum er trolig for avansert for et innføringskurs, og særlig første og andresemesterstudenter opplevde kurset som i overkant stort og vanskelig, og pensumlitteraturen som tung og uoversiktlig.

 

I tillegg er det også, som nevnt ovenfor, et misforhold mellom pensumlitteraturen og kravene som stilles i emnebeskrivelsen. Slik jeg har forstått det, er deler av emnebeskrivelsen endret uten at disse endringene er gjenspeilet i pensumlitteraturen eller ansvarlig faglærer informert. Dette gjelder særlig kravene om kunnskap i romersk religion og senantikkens religioner, som har liten eller ingen dekning i pensum. Dette misforholdet førte til at flere av forelesningene måtte brukes til å dekke kunnskapskrav som ikke var dekket i pensumlitteraturen. Slik jeg ser det bør enten emnebeskrivelsen eller pensum endres slik at de står bedre i forhold til hverandre. Det er sendt en mer utfyllende skriftlig rapport til Professor Jens Braarvig som normalt har ansvar for dette kurset.

 

Videre utrykte svært mange av studentene et ønske om at dette emnet burde tilbys oftere. Flere av studentene hadde ventet flere semestre på å ta dette kurset, og etter pågangen å dømme (80 registrerte studenter ved semesterstart, 54 godkjente kvalifiseringsoppgaver og 47 beståtte eksamensbesvarelser) ser REL 1060 ut til å være et svært populært kurs som kanskje burde tilbys vært semester, eller i det minste annet hvert semester.

 

Når det gjelder eksamensformen ønsket et klart flertall av studentene hjemmeeksamen, semesteroppgave eller mappeevaluering. Sett i forhold til bredden i kursets læringskrav og den krevende pensumlitteraturen kan jeg ikke annet enn å si meg enig i at en annen vurderingsform enn skoleeksamen nok hadde vært mer hensiktsmessig.

 

Til slutt vil jeg fremheve at et flertall av studentene har opplevd emnet som interessant og lærerikt. Dette går frem av tilbakemeldinger i forbindelse med undervisningen og av kommentarer knyttet til studentenes evaluering av kurset. Jeg opplever at mange av studentene føler at de har hatt glede og nytte av dette emnet, og jeg vil som faglærer dette semesteret understreke at semesteret for min del har vært en udelt positiv opplevelse.

 

 

 

Noen relevante kommentarer hentet fra studentenes periodiske evaluering:

 

”… det kan være vanskelig å se sammenheng mellom pensumlitteratur og emnebeskrivelsen.”

 

”… behov for masse tilleggslitteratur.”

 

”… skulle ønske at forelesningene brukte pensum mer aktivt.”

 

”Alt for mye informasjon på kort tid.”

 

”Savnet litteraturangivelser for deltema ’Romerske religioner.’”

 

”Tungt pensum.”

 

 

 

 

Blindern, 12. juni 2009

 

 

 

Jonas Bjørnebye

 

Emneansvarlig lærer våren 2009