Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport V08 REL1070

Periodisk emnerapport REL1070, våren 2008.
 
Kurset har gitt et vanlig godt resultat til eksamen. Oppgavene viser at
studentene har tilegnet seg stoffet på en adekvat måte. Videre viste mange
av studentene deltagelse i de debatter som ble initiert, og selv om det
var særlig noen studenter som utmerket seg med sine diskusjonsinnlegg, var
det likevel ingen vanskelig oppgave å få de aller fleste med i en
menginsfylt dialog i seminarene. Lederen for kurset har lagt særlig vekt
på å få slik dialog igang, siden det helt klart øker studentenes læring.
 
Ut i fra besvarelsene synes også professor S. Hjeldes og professor S.
Naguibs undervisning vellykket, dessuten etter de reaksjoner kurslederen
kunne fange opp i seminarene. Dialoger med de to nevnte professoreer har
også gitt kurslederen det samme inntrykk. Kurslederen holdt alle
seminarene selv, og det ble lagt vekt på å utvikle den religions- og
kulturkomparative metodikk, i den grad det er mulig på et så tidlig
stadium i studiet.
 
Det er svært vanskelig for en kursleder på adekvat måte å bedømme
kvaliteten av et slikt kurs, siden man selv jo er den som driver kurset,
og fordi de negative reaksjoner sjelden tilflyter kurslederen. Men
interesse og livlig dialog blant studentene og med kurslederen i plenum
kan man ikke annet enn tolke som et tegn på kvalitet. Kurslederen har også
lagt vekt på individuele dialoger med studentene, som også i slike
situasjoner har vist klare tegne på god faglig utvikling.
 
Som forbedring av kursformatet vil kurslederen foreslå at det legges noe
mer vekt på forelesninger på bekostning av seminarvirksomheten, siden
stoffet lett kan bli for stort – tross alt er det her godt over 2000 års
religionshistorie som skal gjennomgås under 10 vekttall. Det ideelle hadde
selvfølgelig vært om kurset kunne vektes til 20 vekttall, og det kunne
være større ressurser til seminarvirksomhet, og derved en ekstra lærer til
seminarvirksomheten, i hvert fall deler av den.
 
Med hilsen
 
Jens Braarvig
Professor i religionshistorie