Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva kjennetegner kristendommen som religion? Hvordan kan man forstå kristendommen religionsvitenskapelig? Hva slags myter, symboler, verdenbilder og historieforståelser preger de ulike deler av kristendommen? Hvordan oppstod og utviklet kristendommen seg i møte med andre religioner og i strid med seg selv? Hva slags former for kristendom finnes i dag?

Studier av kristendom er viktig fordi denne religionen i så stor grad har vært med på å forme historiske og kulturelle prosesser i fortid og nåtid. Man kan ikke forstå dagens samfunn uten en inngående forståelse av kristendommen som et religionsvitenskapelig fenomen. Emnet gir en religionsvitenskapelig innsikt i ulike deler av kristendommen, fra de første århundrene og frem til i dag, både i et europeisk og globalt perspektiv.

Vi ser på etableringen av de kristne verdensbildene og hvordan troen på fenomener som hellige tekster, jomfrufødsel, oppstandelse, arvesynd og askese oppsto i historisk og kulturell kontekst. Det vil bli lagt vekt på hvordan kristendommen ble til og forandret seg, på religionens mangfold og nyanser, slik det er kommer til uttrykk historisk og i de store kirketradisjoner. Emnet tematiserer religiøs praksis og verdensbilder og religionens endringer og kompleksitet under ulike samfunnsforhold.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • kunne redegjøre for og drøfte  kristendommen i en religionsvitenskapelig kontekst.
  • kunne foreta religionsvitenskapelige analyser av ulike kristne verdensbilder, myter, symboler og praksis.

  • ha innsikt i hvordan religioner forandrer seg og oppstår med utgangspunkt i kristendommens historie.

  • kunne gjenkjenne sentralt kristent symbolspråk og former for religiøs praksis.
  • kunne redegjøre for hvordan ulike kirkesamfunn har vokst frem: både Den ortodokse kirke, Den katolske kirke og ulike protestantiske retninger, og kunne drøfte likheter og forskjeller mellom disse gruppene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn og gode leseferdigheter i engelsk og norsk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning med aktiv deltakelse av studentene. Detaljert timeplan blir publisert ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • en skriftlig kvalifiseringsoppgave som må godkjennes av faglærer

Detaljert informasjon om kvalifiseringsoppgaven blir gitt på første seminar, og publisert på semestersiden ved semesterstart.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

fra og med høsten 2017

Eksamen

Hver høst

fra og med høsten 2017

Undervisningsspråk

Norsk