Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva tror muslimer, og hvorfor praktiserer de religionen så forskjellig? Hva er forskjellen på sunni og shia? Hvilken rolle har kvinnene, og hva betyr sharia? Hvem bestemmer hva muslimer skal mene?

Dette er noen av spørsmålene studentene vil lære mer. Emnet gir bakgrunn for å forstå islams rolle i forskjellige kulturer, i Midtøsten, i Norge og globalt. Islam er i dag den nest største og raskest voksende religionen i verden med mer enn 1,5 milliarder tilhengere, til stede i nesten alle verdens land. Emnet tar for seg islams fremvekst og utvikling fra 600-tallet og frem til i dag, under ulike samfunnsforhold, med vekt på de viktigste retningene, sunni, shia, samt sufibevegelser.I tillegg vil nyere former for islam bli berørt, og temaer som fundamentalisme, politisk islam og jihadisme.

Kurset gir en grundig innføring i klassisk islam, spesielt om Koranen, profettradisjonene (hadith), utviklingen av islamsk lov (sharia) og rettstradisjonen (fiqh). Studentene lærer også om ulik religiøs praksis og trosforestillinger opp gjennom historien og i forskjellige deler av verden.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

 • kunne redegjøre for islams tidlige historie og utvikling frem til i dag
 • ha kjennskap til de religiøse grunntekstene og tolkninger av dem
 • kunne forklare sentrale teologiske temaer, verdensbilde og frelseslære
 • ha oversikt over islamsk etikk og jus, med fokus på familierett
 • ha innsikt i mangfoldet i islam
 • kunne redegjøre for de viktigste tradisjonene
 • forklare sentrale islamske begreper, referanser og symboler
 • analysere sentrale former for muslimsk praksis
 • redegjøre for islams sosiale og politiske aspekter og interne uenigheter
 • anvende religionshistoriske teorier, perspektiver og begreper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn. Undervisningen vil bygge videre på islampensumet fra dette emnet, og forutsetter spesielt at studentene er godt kjent med boken Vogt, Kari. 2007. Hva er islam? Oslo: Universitetsforlaget (eller lignende faglitteratur).

Gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Seminarene består av gruppeundervisning. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

NB: Våren 2019 tilbyr vi studentledete kollokviegrupper som et tillegg til ordinær undervisning. Disse kollokviene er ikke obligatoriske, men vi anbefaler sterkt å følge dem. Vi vil også tilby en selvstudiumsgruppe for studenter som ikke har anledning til å følge ordinær undervisning.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte til minst 4 av 6 ordinære seminarer (gjelder bare gruppe 1 og 2)
 • En muntlig eller skriftlig oppgave i tilknytning til hvert seminar (gjelder bare gruppe 1 og 2)
 • Kvalifiseringsoppgave: En skriftlig gruppeoppgave som må godkjennes av faglærer (gjelder alle, inkludert selvstudiumsgruppe, gr. 3)

Detaljert informasjon om gruppeoppgaven blir gitt i første seminar.

Studenter i selvstudiumsgruppen (gruppe 3) leverer kvalifiseringsoppgaven individuelt.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Se IKOS egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen, 4 timer.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk