Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de klassiske religionene i Hellas, Roma, Egypt og Mesopotamia. Studenten vil lære om deres guder, ritualer, myter og verdensbilder.

Disse religionene er ikke bare nødvendige å kjenne til for å få en forståelse av datidens samfunn, men har også bidratt til utformingen av de vestlige religionene og representerer en stadig referanseramme i dagens kultur.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

 • forstå på hvilke måter religion gjennomsyret den kulturelle, sosiale og politiske virkeligheten
 • kunne hente ut informasjon om datidens religion fra primærmaterialer slik som skjønnlitteratur, religiøse tekster og kunst
 • ha en oversikt over de forskjellige religiøse hovedstrømningene i perioden og kunnskap om hvordan disse interagerte med hverandre og utviklet seg over lengre tid.
 • kjenne til kulten og de som utførte den
 • kjenne til noen sentrale myter
 • kunne analysere religiøse fenomener både i sin historiske kontekst og komparativt.
 • kunne gjennomføre historisk-kulturelle analyser av tekster og bilder
 • kjenne til forklaringsmodeller og fagterminologi benyttet i faget

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligionene og gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger: Fellesundervisningen består av 10 forelesninger.
 • Halvdagsseminarer: Det blir gitt to halvdagsseminarer per seminargruppe

Detaljert timeplan og informasjon om seminarene blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

 

Obligatorisk aktivitet

 • Innlevering av tema for muntlig presentasjon eller videopresentasjon i Canvas.
 • Deltakelse på to halvdagsseminarer, med muntlig presentasjon eller videopresentasjon på ca. 10 minutter og kommentering av arbeidet til en medstudent.

Informasjon om arbeidene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skoleeksamen på 4 timer som utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Usikker frekvens

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk

Norsk