Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjønn er en sentral kategori i alle religioner. Det finnes guder og gudinner; munker og nonner og egne religiøse roller for kvinner og menn. Religioner legger føringer både på forholdet mellom gud(er) og mennesker, regulerer mellommenneskelige forhold og definerer relasjonen mellom kjønnene.

De store verdensreligionene tilskriver tradisjonelt menn en høyere status enn kvinner, og reserverer de viktigste lederfunksjonene for menn. I noen religioner finner vi sentrale kvinnelige guddommer, men kvinner har allikevel en underordnet posisjon i samfunnet. Den høyeste guddommen er som regel mannlig. Men selv om religioner i stor grad speiler samfunnets maktrelasjoner, tematiseres også kjønnskategorien på ulike måter, som for eksempel gjennom tvekjønnede guder og kjønnstransformasjoner.

Dette emnet tar for seg sentrale spørsmål i det religionshistoriske studiet av religion:

 • Hva er forholdet mellom kjønnenes religiøse status og sosiale roller?
 • Gjenspeiler de religiøse mytene de grunnleggende kategoriene og verdiene i samfunnet?
 • Hvordan speiles religionenes kjønnsforskjeller i deres syn på sex?
 • Hva skjer med religionenes syn på kjønnene når samfunnet forandrer seg?

Hva lærer du?

Emnet gir en religionshistorisk innføring i hvordan ulike religioner definerer kjønn, seksualitet, familie og fruktbarhet, og ser nærmere på hvordan religioner knytter kjønnskategorier til forestillinger om vold og makt. Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

 • Vise kritisk forståelse av kjønn som religionsvitenskapelig kategori
 • Redegjøre for hvordan kjønnsrelasjonen formuleres i ulike religioner
 • Redegjøre for religionens rolle i de komplekse prosessene som skaper, opprettholder og endrer forholdet mellom kjønnene
 • Redegjøre for sentrale kjønnsteorier
 • Utføre kritisk analyse av kjønnsrelasjoner i ulike religiøse kontekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn og minst to REL-emner på 2000-nivå.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer som går over hele semesteret. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte til minst 10 av 13 dobbeltimer
 • Innlevering av en skriftlig kvalifiseringsoppgave

Detaljert informasjon om kvalifiseringsoppgaven blir gitt i undervisningen og publisert på semestersiden ved semesterstart.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager med innlevering i Inspera.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk