Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjønn er en sentral kategori i alle religioner. Det finnes guder og gudinner; munker og nonner og egne religiøse roller for kvinner og menn. Religioner legger føringer både på forholdet mellom gud(er) og mennesker, regulerer mellommenneskelige forhold og definerer relasjonen mellom kjønnene.

De store verdensreligionene tilskriver tradisjonelt menn en høyere status enn kvinner, og reserverer de viktigste lederfunksjonene for menn. I noen religioner finner vi sentrale kvinnelige guddommer, men kvinner har allikevel en underordnet posisjon i samfunnet. Den høyeste guddommen er som regel mannlig. Men selv om religioner i stor grad speiler samfunnets maktrelasjoner, tematiseres også kjønnskategorien på ulike måter, som for eksempel gjennom tvekjønnede guder og kjønnstransformasjoner.

Dette emnet tar for seg sentrale spørsmål i det religionsvitenskapelige studiet av kjønn.

Hva lærer du?

Emnet gir en religionsvitenskapelig innføring i hvordan ulike religioner forstår kjønn, seksualitet, familie og fruktbarhet, og ser nærmere på hvordan religioner knytter kjønnskategorier til forestillinger om makt. Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • Vise kritisk forståelse av kjønn som religionsvitenskapelig kategori
  • Redegjøre for hvordan kjønnsrelasjoner formuleres i ulike religioner
  • Redegjøre for religionens rolle i de komplekse prosessene som skaper, opprettholder og endrer forholdet mellom kjønnene
  • Redegjøre for sentrale kjønnsteorier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Religion - en innføring i religionsvitenskap og minst to REL-emner på 2000-nivå.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer som går over hele semesteret.
Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte til minst 8 av 10 forekomster
  • Oppmøte til 2 økter etter modellen «Shut up & write!»
  • Innlevering av en skriftlig kvalifiseringsoppgave

Informasjon om arbeidene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Merk at godkjent skriftlig kvalifiseringsoppgave kun er gyldig i ett semester. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave.  Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til de ulike innleveringene vil bli gitt i Canvas. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i krav og frister for oppgaven. 

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk