Eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Høst 2021

Sensorveiledning

Høst 2019

Sensorveileding

Høst 2018

Mappeeksamen, 2 oppgaver.

Oppg. A.  Vekt på islam i europeisk historie:

1.  Sammenlign islams rolle i stat og styre i al-Andalus og i det osmanske riket.

2.  Hvilken rolle spilte religionsforskjeller under muslimsk styre i middelalderen? Beskriv minoritetspolitikk, forskjellsbehandling, rettigheter/plikter på den iberiske halvøy og/eller i det osmanske riket. a. Legg vekt på kjønnsperspektiver, ELLER b. Sammenlign med situasjonen i en moderne europeisk stat.

3.  Sammenlign islams historiske spredning i forskjellige deler av Europa. Gi eksempler på hvordan religionsmøtene (ikke) påvirket kulturen og lokalsamfunnet.

4.  Sammenlign jihad og korstog som historiske fenomener. Hvordan skiller moderne jihadisme seg fra jihad som et historisk fenomen i Europa?

5.  Gjør rede for muslimer og ikke-muslimers fremstillinger av hverandre og de andres religion i middelalderen og drøft hvordan symbolikk og retorikk kan sies å reflektere den sosiale konteksten.

Oppg. B. Vekt på islam i det moderne Europa.

1.  I studiet av muslimer understreker Rogers Brubaker (2012, 6) at «muslimer» ikke betegner en homogen gruppe, men en heterogen kategori. Forklar og bruk eksempler hentet fra forskjellige sammenhenger og legg vekt på lokale forskjeller.

2.  Hva menes med begreper som «lived religion» og «hverdagsreligion» i studiet av islam i Europa? Bruk eksempler fra forskjellige land og legg vekt på kjønns- og generasjonsperspektiver.

3.  Islam i det offentlige rom – velg en av oppgavene: a) Sammenlign holdninger til religiøse symboler blant forskjellige muslimer, b) Gjør rede for og sammenlign to kontroverser omkring islamske symboler i det offentlige rom, c) Drøft hvordan mat og klær kan fungere som religiøse identitetsmarkører i forskjellige sammenhenger. Sammenlign gjerne moderne og førmoderne eksempler. For a, b og c: Legg vekt på kjønnsperspektiver, generasjonsforskjeller og lokale forskjeller.

4.  Statlig organisering av islam og muslimer i Europa fra 1900-tallet – velg en av oppgavene: a) Sammenlign eksempler fra forskjellige land og styresett, b) Beskriv hvordan forskjellige former for «hjemliggjøringsprosesser» (process of ‘domestication’, se Jonathan Laurence) og tilpasning («accommodationism») har artet seg i forskjellige land, ELLER c) Hvordan er muslimer i Europa blitt påvirket av sekularisering og sekulære ideologier?

5.  Gjør rede for ulike former for religiøs praksis blant europeiske muslimer og drøft hvordan forskjellene kan ha oppstått. Drøft eventuell påvirkning fra globalisering.

Sensorveiledning.

Vår 2017

Mappeeksamen, 4 oppgaver.

Oppgave 1

Velg én oppgave:

  1. Beskriv interreligiøse forhold i Al-Andalus og/eller i Det osmanske riket
  2. Hovedtrekk i islams utvikling i Europa fra Middelalderen frem til Den første verdenskrig

Besvarelsen skal være 2-3 sider.

Oppgave 2

Innleveringsfrist 27. februar klokken 11.00.

Islam i Sørøst-Europa. Ta utgangspunkt i ett eller flere land i regionen. Eksempler, særtrekk og tendenser. Bruk pensum. Max 3 sider.

Oppgave 3

Innleveringsfrist onsdag 15. mars klokken 11.00

Ta utgangspunkt i boken til Jonathan Laurence: The Emancipation of Europe’s Muslims. The State’s Role in Minority Integration. Intervju representanter for (evt. medlemmer i) en fritt valgt muslimsk menighet i Oslo om følgende temaer: Organisasjonsform, medlemsprofil, aktiviteter, minoritetsspørsmål, forhold til storsamfunnet, staten og det offentlige, integrering, kjønnsroller og intraislamske forhold. Bruk materialet til å belyse temaer i boken.

  1. De som følger seminarundervisningen, leverer oppgave som gruppe. Max 4 sider. Nærmere beskjed følger.
  2. De som ikke følger undervisningen, leverer individuelt. Max 3 sider, min. 2.
  3. Alternativ oppgave om man ikke har mulighet til å foreta intervjuer:

Oppsummer islams utvikling i Vest- og Øst-Europa etter Den annen verdenskrig. Sammenlign. Bruk pensum.

Max 3 sider, min. 2.

Oppgave 4.

Innleveringsfrist tirsdag 18. april klokken 11.00

Velg én av oppgavene:

  1. Skriv en akademisk bokanmeldelse av boken til Nilüfer Göle (red.): Islam and Public Controversy in Europe.
  2. Sammenlign to eksempler på islam og offentlig kontrovers fra to forskjellige europeiske land.

Besvarelsen skal være 2-3 sider.

Publisert 13. des. 2018 12:46 - Sist endret 22. des. 2021 14:39